رابطه فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و کارائی دوره‏های آموزش مهارت‏های (ICDL)

بختیار محمودپور؛ موسی بندک؛ فرزاد زندی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 56-74

چکیده
  شاحص فرصت دیجیتالی، یک شاخص‏مرکب است که امکان دسترسی ارزان، همه شمول، فراگیر و برابر شهروندان‏یک‏ کشور‏مشخص یا گروه‏های‏مشخصی از یک‏جامعه به ابزارهای (ICT) را مورد‏ اندازه‏گیری قرار‏می‏دهد. پژوهش‏حاضر با هدف شناخت رابطه بین دسترسی به مؤلفه‏های شاخص فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و‏کارایی دوره‏های آموزش ضمن ...  بیشتر