بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان

مجید صفاری‏نیا؛ داوود هزاره‏ای

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر سال اول تا چهارم و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان بوده است. بدین منظور 600 آزمودنی (150 آزمودنی از هر ورودی سالهای تحصیلی اول، دوم، سوم و چهارم) دانشگاه پیام نور تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه‏گیری متغیرهای ...  بیشتر