بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‏های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر‏خودکارآمدی

دکتر علی مصطفایی؛ دکتر یحیی مهاجر

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 66-87

چکیده
  هدف‏پژوهش بررسی اثربخشی مؤلفه‏های راهبردهای ‏یادگیری‏خودگردان بر‏خودکارآمدی دانش‏آموزان پسر پایه سوم دبیرستان بوده است. جامعه‏آماری شامل تعداد 1093 دانش‏آموز پایه سوم دبیرستان بود که از این تعداد، 60 نفر به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای و تصادفی ساده انتخاب، و به صورت‏تصادفی در سطوح‏مختلف متغیر‏مستقل (چهار‏سطح) ...  بیشتر