بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت‏های حل مسأله دانش‏آموزان دخترمقطع متوسطه

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرنسا شهابی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 1-21

چکیده
  هدف ازاین پژوهش بررسی اثربخشی پرورش تفکر انتقادی بر مهارت‏های حل مسأله و عزت نفس دانش‏آموزان و ارائه پیشنهادهایی براساس یافته‏های پژوهش به روان درمانگران، مشاوران، برنامه‏ریزان و کارشناسان آموزش و پرورش جهت پرورش تفکر انتقادی در دانش‏آموزان می‏باشد. این پژوهش که به روش آزمایشی انجام شده است و سؤال اصلی آن این است که آیا ...  بیشتر