تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی

مجید حبیبی پور؛ حمید حبیبی پور؛ مریم حبیبی پور؛ دکتر علیرضا رجایی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 58-67

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی می­پردازد. این تحقیق یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون می­باشد و کلیۀ دانش­آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی 1386-1385، جامعه آماری آن را تشکیل می­دهند. که از بین آن­ها به صورت تصادفی خوشه­ای، ...  بیشتر