فرا تحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته

الناز صادقی دیزج؛ سید داوود حسینی نسب؛ فریبا عسگریان؛ اصغر شیرعلی پور؛ محمدرضا مقصودی

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 79-103

چکیده
  آموزش از اساسی‌ترین نیازهای بشر است. بدون آموزش، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد، در برنامه‌های درسی جدید و روش‌های آموزش آن، تأکید اساسی بر روش‌هایی است که در آن دانش‌آموز نقش فعالی دارد. در این روش‌ها، نقش اصلی در فرآیند یادگیری بر عهده دانش‌آموز است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های مرور ...  بیشتر