اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 213-221

چکیده
  پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ انجام‌شده است.طرح پژوهش،شبه آزمایشی و در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه با پیش­آزمون-پس­آزمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم منطقه 2 شهرتهران در سال تحصیلی 94-1393بود و به کمک نمونه آماری شامل 54 نفر که از این تعداد به‌تصادف، 18 نفر درگروه ...  بیشتر