بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی در دوران پیش از دبستان بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان

ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمد عابدی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 71-93

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.32458.2260

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان است، روش انجام این پژوهش طرح شبه آزمایشی می‌باشد. بدین منظور 60 نفر از کودکان ( دختر )دوره پیش دبستانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا از دوگروه آزمون شایستگی ریاضی گرفته شد. سپس آموزش عملی مولفه ...  بیشتر