نقش پیوند با مدرسه در وقوع زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر بفرویی؛ حسن خضری

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7381

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیوند با مدرسه در میزان وقوع زورگویی دانش­آموزان انجام شد.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد می­باشد که در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد 365 دانش­آموز با روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر