اثربخشی کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مفاهیم فیزیک

خاتون میرزایی متین؛ حسین مرادی مخلص؛ وحید صالحی؛ داود میرزایی فر

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 189-216

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.48691.2844

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری درس فیزیک به دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 50 دانش‌آموز پایه دهم رشته ریاضی بودند ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر طراحی فعالیت های آموزشی مبتنی بر نظریه ی دیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل

جمشید حیدری؛ حسین مرادی مخلص؛ ابراهیم ابوالقاسمی

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.35408.2384

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر طراحی فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر نظریۀدیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون چند گروهی استفاده شد. جامعۀآماری پژوهش را کلیۀدانش آموزان پسر متوسطۀاول، پایۀهشتم که در سال تحصیلی 96 ـ 95 در شهرستان اسدآباد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری ...  بیشتر