شخصیت و رویکردهای یادگیری به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد تحصیلی دانشجویان

اکبر رضایی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 173-190

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5565

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. به این منظور 371 نفر از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (259 زن و 112 مرد) به‌صورت تصادفی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه­پنج عامل اصلی شخصیت و سیاهه رویکردها و مهارت‌های ...  بیشتر