مقایسه تأثیر آموزش به روش نقشه‏های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساخت‏گرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی)

زهره زبرجدیان؛ محمدرضا نیلی احمد ابادی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 84-106

چکیده
  این مطالعه‏ی شبه تجربی با هدف مقایسه تأثیر آموزش برمبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی در یادگیری درس علوم دانش‏آموزان پایه سوم استان البرز صورت گرفته است. تعداد 4 دانش‏آموز پایه سوم به روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب و در 2 گروه گواه و آزمایش کاربندی شدند. پس از اجرای پیش‏آزمون، هر دو گروه به مدت 12جلسه و در طول 3ماه به ترتیب تحت آموزش ...  بیشتر