ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش "یادگیری به کمک همسالان" (PAL) دانش‌آموزان هنرستانی

سیده ماهرخ موسوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش؛ ملوک خادمی اشکذری

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 127-153

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه یادگیری به کمک همسالان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان هنرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 979 نفر (519 دختر و 460 پسر)؛ در 19 هنرستان و 39 کلاس به پرسش‌نامه یادگیری به کمک همسالان پاسخ دادند. ضریب پایایی و همسانی درونی پرسش‌نامه ...  بیشتر