تدوین بسته‌ی آموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بازداری ‌پاسخ و تنظیم‌ هیجان

نفیسه سادات نکوئی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ زهرا هاشمی

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 193-216

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63185.3455

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بازداری پاسخ و تنظیم هیجان کودکان پیش‌دبستانی انجام شد.روش پژوهش، شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. در طراحی و تدوین بسته‌ی آموزشی پس از مطالعه و بررسی پیشینه نظری و عملی، هشت محتوای آموزشی اصلی در قالب بازی، فعالیت‌های گفتگو محور و کاربرگ‌های ...  بیشتر