اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران

محمد کهربائی کلخوران علیا؛ مسعود شریفی؛ امید شکری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 271-294

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.58441.3273

چکیده
  احساس تعلق به مدرسه ویژگی روان‌شناختی مهمی است که بر سایر مولفه‌های مربوط به تحصیل موثر است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پایه دهم منطقه 4 شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر