اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

یوسف دهقانی؛ نگین مجدبان؛ سید علی افشین؛ مهدی فرازجا

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 111-135

https://doi.org/10.22054/jep.2022.58244.3252

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری صورت گرفت. این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون -پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود.جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر با اختلال یادگیری پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ارجاع داده‌شده از سوی مدارس به مرکز اختلال یادگیری ...  بیشتر