بررسی رابطه مصرف بازی‌های رایانه‌ای و قلدری آموزشگاهی در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی

حسین اسکندری؛ الهام اسحقی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 287-313

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.54983.3126

چکیده
  گردش مالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای سه برابر صنعت سینما بوده است. نوجوانان از اصلی‌ترین مصرف کنندگان این بازارند و در معرض آسیب های آن قرار دارند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان مصرف بازیهای خشن و ارتباط آن با میزان و نوع قلدری دانش‌آموزان دختر و پسر ابتدایی در شهر بجنورد است. داده‌ها از طریق دو پرسشنامة قلدری ایلینویز و پرسشنامة ...  بیشتر