مدیر مسئول


دکتر محمود گلزاری دانشیار

روانشناسی

 • golzariatu.ac.ir
 • 44737571

سردبیر


نور علی فرخی استاد گروه آموزشی سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی تربیتی

 • farrokhiatu.ac.ir

دبیر تخصصی


نسترن مهرزاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

 • mehrzad1389gmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی دلاور استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

آمار و روش تحقیق

 • delavaraliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکترپروین کدیور استاد دانشگاه خوارزمی

روانشناسی تربیتی

 • kadivar220yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 • f_dortajyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


هاشم فردانش دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 • hfardaneshmodares.ac.ir
 • 09122041666

اعضای هیات تحریریه


مجید صفاری نیا استاد دانشگاه پیام نور

 • m.saffariniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل سعدی پور استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان‌شناسی تربیتی

 • ebiabangardyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد عسگری دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه گیری

 • drmasgari423gmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسن پاشا شریفی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

 • hpssryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم یعقوبی استاد گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید امین موسوی دانشیار، روانسنجی و سنجش و اندازه‌گیری کلاسی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا