مدیر مسئول


دکتر کامران شیوندی دانشیار

روان شناسی تربیتی

سردبیر


نور علی فرخی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

دبیر تخصصی


نسترن مهرزاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

  • mehrzad1389gmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی دلاور استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

آمار و روش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


دکترپروین کدیور استاد دانشگاه خوارزمی

روانشناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل سعدی پور استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان‌شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


عزت اله قدم پور استاد دانشگاه لرستان

اعضای هیات تحریریه


حسن پاشا شریفی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر رضایی استاد دانشگاه پیام نور

اعضای هیات تحریریه


محمد عسگری دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه گیری

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم یعقوبی استاد گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر منصور بیرامی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی شیخ الاسلامی استاد گروه آموزشی مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

روانشناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید امین موسوی دانشیار، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا