نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

2 استادیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 . دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. به این منظور تعداد 246 دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر آبدانان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت (AMQ) و پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین مؤلفه‌های انگیزه پیشرفت، مؤلفه سخت‌کوشی و از بین مؤلفه‌های اهداف پیشرفت، مؤلفه اهداف پیشرفت تبحرگرا تأثیر معنی‌داری در تبیین واریانس عملکرد تحصیلی دارند و مجموعاً 21 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کنند. تلویحات کاربردی این یافته این است که به‌منظور صرفه‌جویی در امکانات و منابع و همچنین صرفه‌جویی در زمان از بین 8 مؤلفه مورد بررسی صرفاً برنامه‌ریزی جهت تقویت و ارتقاء دو مؤلفه سخت‌کوشی و اهداف تبحری برای بهبود عملکرد تحصیلی کفایت می‌کند و نیازی به تدارک برنامه بهبود در سایر مؤلفه‌ها نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

اسودی، مریم. (1384). اثربخشی درمان شناختی بک به شیوه گروهی بر افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان درگز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی (چاپ نشده).
رئیسی، زهره. (1380). روان‌شناسی تربیتی (پرورشی). اصفهان: مانی.
سیف، علی‌اکبر. (1386). روانشناسیپرورشی. تهران: آگاه.
شجاعی، مهدی. (1377). بررسی نظر معلمان دبستان، راهنمایی و دبیرستان درباره راهبردهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
شکرکن، حسین؛ برومند نسب، مسعود؛ نجاریان، بهمن و شهنی ییلاق، منیجه. (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم، شماره‌های 3 و 4، 24-1.
محسن پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا. (1385). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش­آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران. نوآوری‌های آموزشی، شماره 9، 16-36.
موسوی نژاد، عبدالمجید. (1376). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود نظم داده‌شده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: students learning strategies and motivation processes, Journal of Educational Psychology, 80, 260-267.
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation, Journal of Educational Psychology, 84, 262-271.
Ames, C. (1992). Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology. 84, PP. 261-271.
Braten, I., & Stromos, H. (2004). Epistemological belief and implicit theories of intelligence as predictors of achievement goals. Contemporary Educational Psychology, 29, 374-388.
Church, M. A., Elliot, A. J., & Gable, S. L. (2001). Perceptions of classroom environment, achievement goals, and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology, 93, 43-54.
Covington, M. V. (2000). Goal theory, motivation, and school achievement: an integrative review. Annual Review of Psychology, 51, 171–200.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-motivation in human behavior.
Dupeyrat, C., Marine, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational psychology. 30, PP.43-59.
Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. Journal of AmericanPsychologist, 41, 1040–1048.
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social cognitive approach to motivation and personality. Psychological review, 95, 256-273.
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social- cognitive approach to motivation and personality, Psychological review, 95, 256-273.
Elliot, A. J, (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Journal of Educational Psychologist, 34, 169-189.
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational psychologist, 34, 169-189.
Elliot, A. J. (2005). A conceptual history of the achievement goal construct. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence motivation (pp. 52–72). New York: Guildford Press.
Elliot, A. J., & Mc Gregor, H. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80, 501-519.
Elliot, A., & Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance motivation. Journal of Personality and Social Psychology. 72, PP. 218-232.
Elliot, A., & McGregor, H. A. (1999). Test anxiety and hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology. 76, 628-644.
Gage, N., & Berliner, D. C, (1992). Educational psychology, Hopewell, NJ, Houghton Mifflin.
Harackiewicz, J. M., & Linnenbrink, E. A. (2005). Multiple Achievement goal orientation and multiple pathway for learning: the Impact of Paul R. Pint rich. Educational psychologist, 40(2), 75-84.
Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Elliot, A. J., Carter, S. M., & Letho, A. T. (1997). Maintaining interest and making the grade. Journal of Personality and Social Psychology. 73, PP. 1284-1295.
Harackiewiez, J, M, Baron, K. E, Tauer, M, Carter, S. M., & Elliot, A. J. (2000). Short-term and long-term consequence over time, Journal of Educational Psychology. 92 (2). 316-330.
Henry, john w., & Campbell, c. r. (1999). Gender different in self- attributions: relationship of gender to attributional consistency, style, and expectations for performance in a college course. Sex roles: a journal of research, V. 41, n 1/2, p: 95-104.
Kaplan, A., & Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity formation styles. Educational Research Review. 5,50–67.
Lee, J. Q., McInerney, D. M., Liem,G, A. D., & Ortiga, Y. P. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective. Journal of Contemporary Educational Psychology, 1-16.
Linnenbrink, E. A & Pintruch, P. R. (2002). Achievement goals in the classroom; students learning strategies and motivation process, Journal Educational Psychology, 80, 260-267.
McGregor, H.A. (2001). A 2x2 achievement goal framework. Journal of Personality & Social Psychology: Special Issues, 519 501, (3) 8 211-238.
Meece, J.L., Blumenfeld, P.C., Hoyle, R.H. (1988). Students’ goal orientation and cognitive engagement in classroom activities. Journal of Educational Psychology. 80, PP. 514-523.
Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, Urdan, T., Hicks Anderman, L., Anderman, E., & Roeser, R. (1998). The development and validation of scales assessing students achievement goal orientations. Contemporary educational psychology, 23, 113-131
Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91, 328–346.
Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary educational psychology, 25, 92-104
Pintrich, P.R. (2000). Multiple goal, multiple pathway: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology. 92, 544-555.
Ryan, A. M., Pintrich, P. R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescent‘s help seeking in math class. Journal of educational psychology. 2, PP. 326-341.
Schunk, D. H, Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and application (3"^ ed.). Upper Saddle River, NJ:Merrill/Prentice-Hall.
Unierzyski. (2003) achievement motivation in yong tennis players. Journal of sports science and medicine (2003) 2, 144-186.
Urdan, T. & Maehr, M. (1995). Beyond a two-goal theory of motivation and achievement: A case for social goals. Review of Educational Research, 65, 213-243.
Wolters, C. A., YU, S. L., Pintrich, P. R. (1996). The relation between goal orientation and students’ motivational belief and self regulated learning. Learning and individual Differenses.8, 211-238.