تأثیر ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

2 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامه لنگرگاه­های شغلی شاین، فرم کوتاه ویژگی­های شخصیتی نئو و پرسش­نامه­ یادگیری فردی بود. اعتبار پرسش‌نامه‌ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعه آزمایشی روی 30 نفر از دانشجویان پایایی پرسش‌نامه‌های آرزوهای شغلی ­و ویژگی­های شخصیتی و یادگیری فردی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 86/0 و 90/۰ به دست آمد. داده­ها توسط نرم‌افزار spss و Amosر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر) تجزیه‌وتحلیل شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ، که ویژگی­های شخصیتی در سطح خطای 05/0>p با آرزوهای شغلی رابطه معنادار دارند. افزون بر این اثر مستقیم ویژگی­های شخصیتی بر یادگیری فردی مثبت و معنادار می­باشد. علاوه بر این اثر مستقیم یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی معنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم ویژگی­های شخصیتی با میانجی­گری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی مثبت و معنادار بود. در انتها بر اساس یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که افراد با شناخت ویژگی­های شخصیتی و میزان یادگیری فردی و تأثیر آن‌ها بر آرزوهای شغلی، می­توانند به انتخاب شغل مناسب دست یابند

کلیدواژه‌ها


امیری، زهرا. (1389). بررسی آرزوهای شغلی و عوامل استرس‌زا در دبیرستان‌های دخترانه‌ی اصفهان. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، دی ماه.
امینی، محمد؛ امینی، یوسف و حسینیان، سیمین. (1394). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تعهد سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومیه. مطالعات پژوهشی راهور، شماره 1، ص 88-69.
پورسلطانی زرندی، حسین؛ عسگری، بهمن و شمسی. حمید. (1393). رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان اداره کل تربیت‌بدنی استان فارس. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت ورزشی، شماره 6، ص 75-88.
خلیل بیگی، کمال؛ حجازی، الهه و حکیم زاده، رضوان. (۱۳۹۱). رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
ذبیحی، اسماعیل و نودهی، محمدعلی. (1394). مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی بین اعضای هیأت علمی فعال و غیرفعال دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان سمنان. اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران.
ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز و عسگریان، مهناز. (1390). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: ویرایش.
سمیعی، فاطمه؛ صادقیان، علیرضا و عابدی، محمدرضا. (1393). آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 1، ص 77-53.
سیف زرگر نائیج, امین حسام و سمیه شعبانی.( ۱۳۹۳) رابطه ی ویژگی‌های شخصیتی NEO-PI-R  و آشفتگی روانشناختی در دانشجویان، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت.
علی­پور، احمد؛ زندی، بهمن و حاجی سیدتقیا تقوی، لیلا. (1385). مطالعه ارتباط سبک‌های یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی و تأثیر آن‌ها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از راه. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشکده علوم انسانی.
علی مدد، زهرا؛ نعمت، قاسمی؛ کرم­خانی، جواد و جلیلیان، داراب. (۱۳۹۱). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانشجویان دانشگاه پیام نور-واحد سرابله. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

متقی ، ملیحه ومرجان بهزادفر.(1394). رابطه ی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.

مقیمی، محمد. (1391). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: ترمه
نادی، محمدعلی؛ گل پرور، محسن و سیادت، سید علی. (1389). جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیط‌های کاری. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 1، ص 159-176
Baron-Thiene, A., & Alfermann, D. (2015). Personal characteristics as predictors for dual career dropout versus continuation–A prospective study of adolescent athletes from German elite sport schools. Psychology of Sport and Exercise, 21, 42-49.
Callanan, G. A. (2003). What price Career Success? Career Development International, 8(3), 126-133.
Cohen, M. D. (1991). Individual learning and organizational routine: Emerging connections. Organization Science, 2(1), 135-139.
Costa, P. T. (2003). maccrae RR Changing minds. Big five factors, 21(5), 303-307.
Danziger, N., Moore, D., & Valancy, R. (2008). "The construct validity of Schien's career anchors orientation inventory". Career DevelopmentInternational, 3(1): pp: 7-19.
Duff, A., Boyle, E., Dunleavy, K., & Ferguson, J. (2004). The relationship between personality, approach to learning and academic performance. Personality and individual differences, 36(8), 1907-1920.
Gottfredson, G. D. (2002). Interest, aspiration, self–estimation and self-directed search. Journal of Career Assessment, 10,200-208.
Gottfredson, L. S., & Lapan, R. T. (1997). Assessing gender-based circumscription of occupational aspirations. Journal of Career Assessment, 5(4), 419-441.-
Haren, E. G., & Mitchell, C. W. (2003). Relationships between the Five-Factor Personality Model and coping styles. Psychology and Education: An Interdisciplinary Journal, 40 (1):38-44.
Gregor, M. A., & O’Brien, K. M. (2015). Understanding Career Aspirations among Young Women Improving Instrumentation. Journal of Career Assessment, 1069072715599537.
Hollenbeck, K. (2000). Career aspirations and knowledge about career and technical education of Kalamazoo County 8th and 9th grade students.
Kniveton, B. H. (2004). Managerial Career aspirations in a changing business environment. Journal of European Industrial Training, 28(7), pp: 564-573.
Liu, J., McMahon, M., & Watson, M. (2015). Parental influence on mainland Chinese children’s career aspirations: child and parental perspectives. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 15(2), 131-143.
Mayer, A. (2008). Review confirms work Place Counseling Reduces stress. British medical Journal. Vol. 322: p: 637.
McManus, I. C., Richards, P., Winder, B. C., & Sproston, K. A. (1998). Clinical experience, performance in final examinations, and learning style in medical students: prospective study. Brit Med J 1998, 316:345-350.
Murphy, Kevim. R., & Shafer, Charles. O. (1991). Psychological Testing Principle, and Application, Second Edition, Prentic Hall.
Nilforooshan, P., & Salimi, S. (2016). Career adaptability as a mediator between personality and career engagement. Journal of Vocational Behavior, 94, 1-10.
Paloş, R., & Drobot, L. (2010). The impact of family influence on the career choice of adolescents. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3407-3411.
Parakandi, M., & Behery, M. (2015). Sustainable human resources: Examining the status of organizational work–life balance practices in the United Arab Emirates. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 1370-1379.
Rabbins, S. P., & De Cenzo, D. A. (2007). Fundamentals of management. USA. Prentice Hall, 70-5.
Richiţeanu-Năstase, E. R., & Stăiculescu, C. (2015). The Impact of Career Factors on Students Professional Insertion. What Measures to be taken by the University? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1102-1108.
Schaub, M., & Tokar, D. M. (2005). The role of personality and learning experiences in social cognitive career theory, Journal of Vocational Behavior, 66(2), 304-325.
Schmitt-Wilson, S., & Welsh, M. C. (2012). Vocational knowledge in rural children: A study of individual differences and predictors of occupational aspirations and expectations. Learning and Individual Differences, 22(6), 862-867.
Sikora, D., Thompson, K. W., Russell, Z. A., & Ferris, G. (2016). Reimagining overqualified human resources to promote organizational effectiveness and competitive advantage. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 3(1).
Stambulova, N. B., Engstr€om, C., Franck, A., Linn_er, L., & Lindahl, K. (2015). Searching for an optimal balance: dual career experiences of Swedish adolescent athletes. Psychology of Sport and Exercise, 16.
Sutin, A. R., Costa, P. T., Miech, R., & Eaton, W. W. (2009). Personality and career success: Concurrent and longitudinal relations. European Journal of Personality, 23(2), 71-84.
Sverko, I., & Babarović, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocational Behavior, 94, 89-103.
Turban, D. B., Moake, T. R., Wu, S. Y. H., & Cheung, Y. H. (2016). Linking Extroversion and Proactive Personality to Career Success: The Role of Mentoring Received and Knowledge. Journal of Career Development, 0894845316633788.
Vanneste, J. M. (2005). Schein’s career anchor model and its relevance to caree satisfaction: a case study of engineers at micro motors. Ph.D. Dissertation, Capella University. p: 17.
Watson, M., Quatman, T., & Edler, E. (2002). Career aspiration of adolescent girls. Sex Roles: A Journal of Research, 46(9), 323-333.
Zunker, V. G. (2006). Career counselling. A Holistic Approach. Texas: Thomson.