نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تابلوی هوشمند و استفاده از روش‌های تدریس گرامر ـ ترجمهو شنیداری – گفتاریدر فرایند یادگیری-یادداری (یادسپاری) درس زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه در مدارس هوشمند بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود که در سال تحصیلی 95-94 به مشغول به تحصیل بودند. کل دانش آموزان این مقطع 17820 نفر را شامل می‌شدند که از این تعداد 10051 نفر پسر و 7769 نفر دختر، می‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونه‌گیری در دسترس و روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با دو گروه گواه و آزمایش بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل شاخص‌های مرکزی چون میانه، میانگین و شاخص‌های پراکندگی چون انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تی مستقل برای بررسی همگنی گروه‌های کنترل و آزمایش و از تحلیل واریانس دوطرفه برای مقایسه نمرات دو گروه و از نرم­افزار SPSS استفاده شد و در نهایت، تفاوت فرایند یادگیری – یادداری در دو گروه آزمایش و گواه در استفاده از تابلوی الکترونیکی کاملاً مشهود و چشم‌گیر بود؛ همچنین استنباط می‌شود که آموزش به‌وسیله تابلوی هوشمند در کنار روش تدریس شنیداری – گفتاری در امر یادگیری و یادداری مهارت شنیدن تأثیر دارد و این تأثیر بیشتر از میزان کاربرد تابلوی هوشمند در کنار استفاده از روش گرامر ـ ترجمه، در بهبود فرایند یادگیری –یادداری مهارت خواندن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

افضل نیا، محمدرضا. (1392). تکنولوژی آموزشی یا تکنولوژی یادگیری. رشد تکنولوژی آموزشی، 1، 29، 5-4
امام جمعه، طیبه. (1386). مطالعه تطبیقی تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی آموزش عمومی کشورهای منتخب. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
اندرسون، ترمی؛ و الومی، فتی. (1385)، یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل، ترجمه بی بی عشرت زمانی و سید امین عظیمی، تهران، انتشارات مدارس هوشمند.
بایرم، الف؛ و بینگهام، م. (1385). تلفیق فناوری در مدارس، ترجمه­ی نونا حسن‌پور اینانلو. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره بیست ویکم، شماره 8، اردیبهشت.
بروس‌ جویس. و دیگران‌. (1375). الگوهای‌ تدریس‌، ترجمه‌ م. الف. بهرنگی‌. تهران‌: کمال، چاپ‌ نهم‌
بروس، جویس؛ و همکاران. (1385). الگوهای یادگیری، ترجمه م، مهرمحمدی و همکاران. تهران: سمت
بروور ای. دبلیو؛ و دوژونج، ژا. (2001). به‌سوی یادگیری بر خط (الکترونیکی) (گذر از تدریس سنتی و راهبردهای ارتباطی آن)، ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان)1382). تهران: آگه.
حجتی، الهام. (1388). مهارت‌های مورد نیاز معلمان در عصر دانایی. مقاله همایش معلم در عصر دانایی
حداد، وادی؛ و دراکسلر، الکساندرا. (1384). فناوری برای آموزش، ترجمه سرکار آرانی، محمدرضا.و مقدم، علیرضا. تهران: نشرنی
حیدری، غلامحسین؛ ملانلو، یاسمن؛ نیازی آذری، مرضیه؛ و جعفری گلوجه، عبداله. (1389). مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم‌افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1، 1، 115-103
خانی کردآبادی، مجتبی؛ و خانی کرد آبادی، اکرم. (1393). استفاده هوشمندانه از تابلوی هوشمند. رشد تکنولوژی آموزشی، 7، 29، 23-20
خدادادی، مهدی. (1393). تدوین محتوای آموزش الکترونیکی بر اساس مدل‌های سواد اطلاعاتی. رشد تکنولوژی آموزشی، 7، 29، 13-10.
داگلاس برآون، اچ. (1941). اصول یادگیری و آموزش زبان انگلیسی، ترجمه منصور فهیم(1381). تهران: رهنما
داودنیا، بهزاد. (1391). بررسی تطبیقی مدارس هوشمند دوره متوسطه در کشورهای استرالیا، مالزی و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
دی. آر گریسون؛ و اندرسون، تری. (1383). یادگیری الکترونیکی در قرن 21، ترجمه محمد. عطاران.(1950). تهران: موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
دیناروند، حسین. (1382). مدارس در عصر اطلاعات، رشد تکنولوژی آموزشی 19، 9، تابستان.
ستاری، صدرالدین؛ و محمدی، پروین. (1390). بررسی رابطه میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی.
عبدالهی، حسن. (1380). بررسی موانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری از دیدگاه معلمان ناحیه یک استان قم. رشته تحصیلی علوم تربیتی و گرایش برنامه‌ریزی درسی.
عطاران، محمد. (1391). وضعیت تکنولوژی آموزشی در فنلاند. مدرسه فردا، 9، 66،7 - 3.
عطاران، محمد. (1391). تجربه‌های جهانی در آموزش. مدرسه فردا، 9، 65،5 - 3.
مک‌دونالد، ژانت. (1950). راهنمای یادگیری و تدریس تلفیقی، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و وحید صالحی.(1388) تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
یغما، عادل. (1383). بازنگری در مفهوم و مبانی فناوری آموزش. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره بیستم، شماره 6، اسفند.
Abraham, L. B. (2001). The effects of multimedia on second language vocabulary learning and reading comprehension. (Doctoral dissertation, The University of New Mexico). Retrievable from the University of South Florida Scholar Commons, http: //scholarcommons. usf. edu/ cgi/ viewcontent. cgi? article=3477 & context=etd
Anderson, J.R. (1995). Learning and memory: An Integrated approach, New York: Wiley and Sons.
Atwell, N. (1998). In the middle: New understandings about writing, reading, and learning, (2d ed.). Portsmouth, NH: Boynton/Cook.
Backwell, J. (2000). Multimedia Application in Education. Available at//http: //web.mala.bc.ca/seeds/mm/
Brown, L. Wis., & Harcleroad, a. v. (2000). Instruction, Technology Media and Methods, New York, Fifth Edition.
Brumfit, C. (1984). Communicative Methodology in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Celec-Murcia, M., & Mc Intosh, L. (1979). Teaching English as a Second or Foreign Language. Rowley, Mass: Newbury House Publishers.
Chastain, K. (1976). Developing Second-Language Skills (Theory & practice), Chicago: Rand-McNally.
Dummett, M. (1990). Language and Communication. In A. George (ED.), Reflections on Chomsky (pp.192-212). Massachusetts: Basil Blackwell.
Groof, J., & Mouza. (2008). A Framework for Addressing Challenges to Classroom Technology Use.  AACE Journal, Vol. 16, No.1, PP 46-21.
Halpern, D. F., & Hakel, M. D. (2002). Learning that lasts a lifetime: Teaching for longterm retention and transfer. New Directions for Teaching and Learning, 89, 3-7.
Krashen, S. T. (1988). Second Language Acquisition and Second Language Learning. London: Prentice Hall.
Larsen-freeman, D. (1986). Techniques and principles in language teaching. New York: Oxford University press.
Lynch J. P. (2014). Teaching with Multimedia. Available at <http: //jeffline.tju.edu/CWIS/OAC/medibytes/spring93/medibytes_article.html
Murdock, R. L. (1971). )Concept learning and retention: Effects of presentation methods and learning procedure for different intelligence levels. Available at:
Murray, D. E. (2001). Changing technologies, changing literacy communities? Language Learning & Technology, 4(2), 43-58.
Odlin, T. (1989). language Transfer. Cambridge. Cambridge University Press
Ramiszowski, A. J. (1972). APLET year book of education and instructional technology, Published for the Association for Programmed Learning and education technology (APLET), London: kogan book
Redway, K. (1993). How to be a Rapid Reader: 6 steps to Increased Speed and Concentration. USA: NTC Publishing Group.