بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

پایایی و روایی پرسش نامه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI)، بر روی ۲۴۰ دانشجو (۱۵۱ دختر و ۸۹ پسر) مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی زیر مقیاس های پنج گانه از 61/0 تا 8/0 متغیر بود. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۶ کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش ابعاد پنج گانه شخصیت توسط این آزمون را تأیید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی که برای بررسی روایی سازه بکار گرفته شد، به استخراج پنج عامل انجامید. این پنج عامل مجموعاً ۴۰ درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. علاوه بر این، تحلیل عاملی تاییدی نیز مدل پنج عاملی شخصیت را تایید کرد. یافته ها نشان داد که برای بررسی ابعاد پنج گانه شخصیت در جمعیت دانشجویی، کارایی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها