بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی طراحی شده است. آزمودنی های این پژوهش ۶۳۹ نفر از دانش آموزان پسر و دختر متوسطه استان گیلان (۲۶۱ نفر پسر و ۳۷۸ نفر دختر) در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق ۶ سؤال و ۸ فرضیه مطرح گردید که به بررسی متغیرهایی چون میزان توانمندی در استفاده از مهارت های زندگی، جنسیت، وضعیت اقتصادی، تحصیلات پدر، رشته تحصیلی، معدل، سن، و مناطق آموزش و پرورش پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون LSD در صورت معنادار بودن تفاوت، آزمون L، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش آموزان حداقل ۵۹ درصد میزان توانمندی در استفاده از مهارت های زندگی را از خود نشان داده اند یعنی آنها قادر هستند در ۵۹ درصد از ۱۰۰ درصد موارد از مهارت های زندگی استفاده نمایند. بین میزان آگاهی دانش آموزان در مؤلفه های مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که میزان آگاهی دانش آموزان در زمینه ی مهارت خودشناسی بیشتر و مهارت شوخ طبعی کمتر از مهارت های دیگر می باشد. بین دانش آموزان دختر و پسر متوسطه از لحاظ میزان آگاهی در زمینه مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بین آنان در استفاده از مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی پسران بیشتر از دختران از مهارت های زندگی استفاده می کنند. دانش آموزان مهمترین منابع کسب اطلاعات در زمینه مهارت های زندگی را به ترتیب والدین 7/19 درصد، کتاب های درسی 8/18 درصد، کتاب های غیر درسی 5/7 درصد، رسانه های گروهی 2/4 درصد ذکر کرده اند و همچنین بین پسران و دختران در زمینه منابع کسب اطلاعات تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بین مناطق آموزش و پرورش و پایه تحصیلی در زمینه منابع کسب اطلاعات از مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان توانمندی دانش آموزان پسر و دختر متوسطه در استفاده از مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد و نیز بین میزان آگاهی، معدل دانش آموزان و استفاده از مهارت های زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین سن و استفاده از مهارت های زندگی رابطه معناداری وجود ندارد و در نهایت این که بین دانش آموزان طبقات گوناگون اقتصادی، سطوح تحصیلات والدین و رشته تحصیلی در استفاده از مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین دانش آموزان مناطق مختلف استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها