رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه چمران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. بدین منظور از میان کلیه دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر کرمان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 6۰۰ دانش آموز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ای استفاده شد. با اجرای این پرسشنامه محقق ساخته بر روی یک گروه ۱۰۰ نفری و انجام آزمون آلفای کرانباخ از پایا بودن پرسشنامه اطمینان حاصل شد. برای تامین اعتبار یا روایی ابزار جمع آوری داده ها از نظر ۷ تن از متخصصان مرتبط با موضوع استفاده شد. داده های به دست آمده از اجرای اصلی با استفاده از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و درصد و نیز روش های آماری استباطی مانند همبستگی، آزمون خی دو و اتک نمونه ای تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که بین تماشای تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین نوع برنامه مورد علاقه دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنان رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که دانش آموزان به برنامه های مخصوص بزرگسالان تمایل بیشتری نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها