نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران؛ تهیه مقیاس استاندارد سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسات آموزش عالی تهران؛ تهیه جدول نرم سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و معرفی ابزار استاندارد برای پژوهش های بعدی، در گروه نمونه ای با حجم ۲۷۶ نفر که به شیوه نمونه برداری چند مرحله ای از ۱۵ موسسه آموزش عالی در شهر تهران انتخاب شدند، اجرا گردید. ابزار پژوهشی عبارت است از مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر با ۱۰۴ عبارت، بر پایه مقیاس لیکرت با درجات ۱ تا ۷. نتیجه مرحله نهایی همگونی عبارت ها بر پایه ضریب کلی آلفای کرونباخ بیانگر ضریب اعتباری برابر با 0/927 است. که نتایج تحلیل عاملی با چرخشی متعامد به روش واریماکس منجر به استخراج این عوامل شد: ۱) سبکهای تفکر قضایی، برون نگر، آزاد اندیش و پایور سالار، ۲) سبکهای تفکر اجرایی و محافظه کار، ۳) سبک های تفکر قانونگذار و درون نگر، ۴) سبک تفکر کلی نگر، ۵) سبک تفکر جرگه سالار، ۶) سبک تفکر فردسالار، ۷) سبک تفکر جزئی نگر و ۸) سبک تفکر ناسالار، توجه به عوامل مذکور نشان می دهد که مقیاس سنجش سبک های تفکر که در مرحله نهایی پژوهش به دست آمده است تقریبا به گونه کلی عوامل سازنده سبک های تفکر را با توجه به نظرات استرنبرگ (۱۹۹۷) و پیشینه های مطالعاتی پوشش می دهد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران در حد بسیار زیاد از ویژگی های سبک های تفکر قضایی، برون نگر، آزاد اندیش و پایورسالار در حد بسیار از خصوصیات سبکهای تفکر قانونگذار و درون نگر و در حد متوسط از سبک های تفکر اجرایی و محافظه کار برخوردارند و ویژگی های سبک تفکر ناسالار مورد علاقه آنان نیست. این نتایج با یافته های استرنبرگ (۱۹۹۷)، برنارد و همکاران (۲۰۰۲)، زانگ (۲۰۰۲)، امامی پور (۱۳۸۰) مطابقت دارد. از این رو می توان به نتایج حاصل از اجرای آزمون و تعیین نوع سبک تفکر مدیران (روایی ابزار) اطمینان کافی داشت که با تأیید اعتبار و روایی ابزار، عملی بودن ابزار نیز تأیید می شود. بنابراین از یافته های این پژوهش می توان برای سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و به عنوان یک ابزار مفید برای پژوهش های روان شناختی و مدیریتی بهره جست. چون ماهیت نمره گذاری مقیاس سنجش سبک های تفکر را اساساً یک نظام مطلق تشکیل می دهد در این پژوهش نمره ها به صورت نرم های صدکی (percentile) و مقوله ای (Categorical) که tils متکی به گروه های نرمی است، نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها