نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه لامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان و فرسودگی شغلی کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت (کوره و آسیاب سیمان) و سایر بخش های کارخانه های سیمان است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه کارخانه های سیمان تحت پوشش شرکت سیمان فارس و خوزستان. فرضیه های اصلی پژوهش عبارتند از: ۱- فرسودگی شغلی در کارگران بخش های کوره و آسیاب سیمان بیشتر از سایر بخش های کارخانه های سیمان است. ۲- سلامت روان در کارگران بخش های کوره و آسیاب سیمان کمتر از سایر بخش ها است. تقسیم بندی شرایط کار به دو گروه شرایط سخت و غیرسخت بر مبنای معیارهایی بوده است که از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی پیشنهاد شده است. نتایج نشان داد با توجه به نقطه برش آزمونها، در کل هر دو گروه کارگر در متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روان از وضعیت نامناسبی برخوردارند و در این وضعیت نا مناسب کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت، از وضعیت وخیم تری برخوردارند. در خرده مقیاس های چهارگانه فرسودگی شغلی، میزان فرسودگی عاطفی، فقدان موفقیت فردی و مسخ شخصیت بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و در گروه کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت، وضعیت وخیم تر است. در خرده مقیاس عدم ایفای نقش بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد. در هر یک از خرده مقیاس های سلامت روان، وضعیت بدین صورت بود که میزان افسردگی، اختلالات جسمانی و اختلالات خواب در کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت، بیشتر است ولی در خرده مقیاس کنش جسمانی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها