نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله سعی دارد به بررسی سیر تحولات نظام تربیت معلم در ایران بپردازد و درباره عواملی که در توسعه کمّی و کیفی مراکز تربیت معلم طی قرون گذشته به ویژه از زمان تاسیس دارالفنون مؤثر بوده است، سخن براند. این مقاله از دو گفتار تشکیل شده است: در گفتار نخست با دیدی انتقادی به تشریح سیاستها، اقدامات و اتخاذ تصمیماتی خواهیم پرداخت که در شکل گیری نظام کنونی تربیت معلم نقش داشته است. در گفتار دوم به طرح و تحلیل عمده ترین مسائل و دشواری هایی می پردازیم که این نهاد تربیتی در زمینه گزینش معلم، تربیت و مهیا سازی معلمان و سرانجام استخدام و جذب آنان با آنها رو به روست و علاوه بر آن، پس از تحلیل هر یک از مسائل، به ذکر چاره جویی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی خواهیم پرداخت که می تواند با بهره گیری از تجارب و موجه ترین اقداماتی که برخی از ممالک موفق جهان در این زمینه به عمل آورده اند، در حال و فصل رضایت بخش این دشواری ها مؤثر باشد. امید است این مجموعه مباحث درباره سیر تحولات نظام تربیت معلم ایران، برای دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزشی کشورمان، به ویژه کسانی که در جستجوی اندیشه های جدید و تازه به منظور حل و فصل رضایت بخش مسائل مربوط به تربیت و مهیاسازی معلمان هستند، به کار آید و آنان را در برقراری یک نظام نوین و کارآمد تربیت معلم که اساس و محور هر گونه اصلاحات و اقدامات تحول زا آموزشی است، یاری دهد.