نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارزش ها، مبانی مهمی هستند که پایه بینش و کنش انسان را تشکیل می دهند. در جامعه ما با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و تغییرات ارزشی پدید آمده در سال های جنگ، سازندگی و اصلاحات و همچنین گسترش رسانه های جمعی در سال های اخیر که موجب آشنایی بیشتر افراد جامعه، به ویژه نوجوانان با ارزشها و هنجارهای جوامع دیگر شده است، بررسی، شناخت و مقایسه چگونگی اولویت های ارزشی نوجوانان با والدین آنها ضروری به نظر می رسد. با توجه به این ضرورت، در این مطالعه پیمایشی، به منظور شناخت سلسله مراتب اولویت های ارزشی نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله و والدین در شهر تهران، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۱۶۰۵ والد و نوجوان (۴۲۸ دختر، ۳۸۷ پسر، ۴۲۰ مادر و ۳۷۰ پدر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه ارزش های آلپورت - ورنون از سوی پرسشگران آموزش دیده روی پاسخگویان اجرا شد. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی نتایج زیر به دست آمد: ۱ - سلسله مراتب اولویتهای ارزشی در کل پاسخگویان به صورت اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، هنری و نظری بوده است. ۲ - سلسله مراتب اولویتهای ارزشی نوجوانان پسر به صورت اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، هنری و نظری بوده است.3- سلسله مراتب اولویت های ارزشی نوجوانان دختر به صورت اقتصادی، مذهبی، هنری، اجتماعی، سیاسی و نظری بوده است. ۴ - سلسله مراتب اولویت های ارزشی پدران به صورت اقتصادی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی، هنری و نظری بوده است. 5- سلسله مراتب اولویت های ارزشی مادران به صورت مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری و نظری بوده است. ۶ - بین ارزش های اقتصادی و مذهبی پاسخگویان رابطه منفی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها