نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در خوابگاه‏های دانشگاه محقق اردبیلی در سال‏تحصیلی 95-1394 تشکیل می‏دادند که از میان آن­ها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس، 210 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏ی کیفیت زندگی دانشگاهی سیرجی و همکاران، پرسشنامه‏ی امید به اشتغال قریشی‏راد و پرسشنامه‏ی فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده شد. داده‏های به­دست آمده با آزمون‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ها نشان داد که بین کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال با فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه‏ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال با ضریب تعیین 19 درصد، توان پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی را در جهت منفی دارند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال از متغیرهای مهم و مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان می‏باشند.

کلیدواژه‌ها

بالجانی، اسفندیار؛ خشابی، جواد؛ امان‏پور، الهام و عظیمی، ندا. (1390). بررسی ارتباط بین سلامت معنوی، مذهب و امبد در بیماران مبتلا به سرطان. مجله‏ی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، (3)17، 37-27.
بیات، معصومه و بیات، محبوبه. (1390). بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد. همایش اندیشه­های راهبردی زن و خانواده. تهران: دبیرخانه نشت اندیشه­های راهبردی. 587- 575.
حسینی، سیدمحمد؛ کلانترکوشه، سیدمحمد و میرزایی‏فندخت، امید. (1393). بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه‏ی میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران. فصلنامه‏ی فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، (17)5، 39-23.
خدادادی‏سنگه، جواد. (1390). اثربخشی رواندرمانی وجودی به شیوه‏ی گروهی بر افزایش کیفیت زندگی دانشجویان. پایان­نامه‏ی کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.
ذوالفقاری، مهدی. (1384). نگاهی به طرح کارورزی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی در برنامه‏ی دومین همایش اشتغال و نظام آموزشی عالی کشور. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
شعاع‏کاظمی، مهرانگیز و مومنی‏جاوید، مهرآور. (1388). بررسی رابطه‏ی بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی. فصلنامه‏ی بیماری‏های پستان ایران، (34)2، 27-20.
عجمی‏اکرامی، آسیه؛ رضایی؛ طاهره و بیانی، علی‏اصغر. (1394). بررسی رابطه‏ی امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. مجله‏ی دانش و تندرستی، (1)10، 50-44.
عزیزی‏ابرقویی، محسن. (1389). رابطه‏ی بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه‏طباطبایی (ره). پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد چاپ نشده،. دانشگاه علامه‏طباطبایی. 
فلاحتی، لیلا. (1392). بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه­های تهران و کردستان. فصلنامه‏ی تحقیقات فرهنگی ایران، (3)6، 172- 151.
فتوت، هدی. (1389). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان. پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.
قریشی‏راد، فخرالسادات. (1387). بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آینده دانشجویان رشته‏های علوم انسانی. مجله‏ی پژوهشی دانشگاه اصفهان، (1)29، 66-47.
قوام، مریم؛ ملک‏پور، فرشاد و ایمانی، وحید. (1383). تاثیر اشتغال دانشجویان دندانپزشکی بر موفقیت تحصیلی آنان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی. مجله‏ی دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، (17)1، 112-104.
محمدی، مهدی؛ کشاورزی، فهیمه و حیدری، الهام. (1393). ارائه‏ی الگوی علی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، (16)4، 28-11.
مسعودی، حمید؛ موسوی، رحیم؛ زینلی، افشین و شامخ‏نیا، راضیه. (1390). بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آینده دانشجویان رشته‏های علوم کشاورزی. همایش ملّی دانش‏آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
میکائیلی، نیلوفر، افروز، غلامعلی و قلی‏زاده، لیلا. (1391). ارتباط بین خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد دانش‏آموزان دختر. مجله‏ی روانشناسی مدرسه، (4)1، 103-90.
Ahola, K. & Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout, and depressive symptoms: A prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders, 104(24), 103-110.
Astin, A.W. (1993). What matters in college? Four critical tears revisited. San Francisco: jossey-bass, 398
Banson, W. (2006). The role of hope and study skills in predicting test anxiety level of university students high school and psychological health, self-esteem, positive thinking and social communication. These is for degree of master of science in the department of educational sciences middle east technical university.
Ceyhan E. & Ceyhan, A. (2007). Earthquake survivors' quality of life and academic achievement six years after the earthquakes in Marmara. Turkey, 31(4), 516-529.
Chang, E., Eddins-Folensbee, F., & Coverdale, J. (2012). Survey of the prevalence of burnout, stress, depression, and the use of supports by medical students at one school (Review). Academic Psychiatry, 36, 177-182.
David, A. P. (2010). Examining the relationship of personality and burnout in college students: The role of academic motivation. Educational Measurement and Evaluation Review, 1, 90-104.
Fleming, D. A. Sheppard, V. B. Mangan, P. A. Taylor, K. L. Tallarico, M., Adams, I. & Ingham, J. (2006). Caregiving at the end of life: perceptions of health care quality and quality of life among patients and caregivers. Journal of Pain Symptom Manag, 31(5), 407-420
Huqchaufeli, W. B. (2009). The factorial validity of the Maslach burnout inventory- student survey in China. Psychological Report, 105, 394-408.
Kutsal. D. & Bilge, F. (2012). A Study on the Burnout Levels of High School Students. Egitim ve Bilim, Severiens.
Schmidt. H. G. (2009). Academic and social integration and study progress In problem based learning. High Educ, 58, 59–69.
McClement, S. E. & Chochinov, H.M. (2008). Hope in Advanced Cancer Patients. European. Journal of Cancer, 44(8), 1169- 1174.
Modin, B. Östberg, V. Toivanen, S. & Sandell, K. (2011). Psychosocial working conditions, school sense of coherence and subjective health. A multilevel analysis of ninth grade pupils in the Stockholm area. Journal of Adolescence, 34, 129–139.
Oliveira, R. D. Caregnato, R. C. A. & Camara, S. G. (2012). Burnout syndrome in senior undergraduate nursing. Acta Paulista de Enfermagem, 25(2), 54-60.
Rienties, B. Beausaert, S. Grohnert, T. Niemantsverdriet, S. & Kommers. P. (2012). Understanding academic performance of international students: the role of ethnicity, academic and social integration. High Educ, 6(3), 685–700.
Rudman, A. & Gustavsson, J. P. (2012). Burnout during nursing education predicts lower occupational preparedness and future clinical performance: A­longitudinal study. International Journal of Nursing Studies, 49, 988-1001.
Salmela, K. Savolainen, H. & Holopainen, L. (2008). Depressive symptoms and school burnout during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 6, 34-45.
Salmela-Aro, K. Kiuru, N. Leskinen, E. & Nurmi, J. (2009). School Burnout Inventory (SBI): Reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25, 48-57.
Severiens, S. E. & Wolff, R. (2008). A comparison of ethnic minority and majority students: Social and academic integration, and quality of learning. Studies in Higher Education, 33(3), 253-266.
Sirgy, M. J. Grzeskowiak, S. & Rahtz, D. (2007). Quality of College life (QCL) of students: Developing and Validating a Measure. Social Indicators Research, 80(2), 234-360.
Sirgy, M. J. Widgery, R. N. Lee, D. J. & Grace, B.Y. (2010). Developing a measure of community well-being based on perceptions of impact in various life domains. Social Indicators Research, 96(2), 295-311.
Snyder, C.R. (2003). The Psychology Of Hope: You can get there from here. NewYork: Free Press.
Tukaev, S. V. Vasheka, T. V. & Dolgova. O. M. (2013). The Relationships Between Emotional Burnout and Motivational, Semantic and Communicative Features of Psychology Students. Social and Behavioral Sciences, 82, 553-556.
Zhang, Y. Gan, Y. & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences, 43, 1529-1540.