نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،روان‌شناسی تربیتی،دانشکدةعلومتربیتیوروان‌شناسیدانشگاهشیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،روان‌شناسی تربیتی،دانشگاه شیراز‎

چکیده

خواندن، در جایگاه یکی از مهارت‌های چهارگانةزبان‌آموزی، همواره توجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون، از جمله تعلیم و تربیت، را به خود جلب کرده است. خواندن، از ابزارهای مهم فهمیدن در دنیای کنونی است و دانش‌آموزان از آغاز سوادآموزی تا پایان دوران تحصیل خود، همواره با خواندن درگیر هستند. از این‌رو، توجه به ابعاد مختلف توانایی خواندن، از مهم‌ترین وظایف دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت است. هدف مطالعة حاضر، بررسی و انطباق شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامة نگرش مقدماتی به خواندن (مک‌کنا و کی‌یر) است. بدین منظور، ساختار عاملی و پایایی مقیاس یادشده بررسی شد. مشارکت‌کنندگان، 387 دانش‌آموز پسر دوره‌ی راهنمایی شهر شیراز بودند که به روش هدفمند (تعمدی) انتخاب شدند. این دانش‌آموزان در دو مدرسه‌ی راهنمایی، یک آموزشگاه دولتی (عادی) و یک آموزشگاه استعدادهای درخشان، تحصیل می‌کردند؛ از آموزشگاه استعداهای درخشان 201 و از آموزشگاه عادی186دانش‌آموز پایه‌های اول تا سوم راهنمایی پرسشنامه‌ی نگرش مقدماتی به خواندن (مک‌کنا و کی‌یر) را تکمیل کردند. برای بررسی روایی، از روش تحلیل عاملی اکتشافی توأم با چرخش واریماکس استفاده شد. شاخص‌های مرتبط با کفایت نمونه و متغیرها برای تحلیل عاملی رضایت‌بخش بود. پس از اجرای تحلیل عاملی، دو عامل نگرش به خواندن آموزشی و نگرش به خواندن تفریحی استخراج شد که 42/47 درصد از واریانس را تبیین می‌کردند؛ هم‌چنین، بررسی پایایی پرسشنامه نیز ضرایب آلفا 77/0 برای کل مقیاس را به دست داد. در نگاهی کلی، نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه‌ی نگرش مقدماتی به خواندن برای سنجش این نگرش در میان دانش‌آموزان پسر دورة راهنمایی مناسب است و تا حدودی می‌تواند نیازهای حال حاضر را برآورده کند.

کلیدواژه‌ها

حسین‌چاری، مسعود؛ سماوی، سیدعبدالوهاب و کردستانی، داوود. (1389). انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش‌آموزان دورة متوسطه. مطالعات روان‌شناختی6(1):163-183.
کریمی، یوسف. (1373). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات بعثت.
ناعمی، علی‌محمد. (1386). روان‌شناسی آموزش خواندن. مشهد: به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).
Alexander, J. E. & Filler, R. C. (1976). Attitudes and reading. Newark, DE: InternationalReading Association.
Alexander, J. E. & Heatington, B. S. (1988). Assessing & Correcting Classroom Reading Problems. Illinois: Scott, Foreman, Little, Brown College.
Anderson, R. C. Hiebert, E. H. Scott, J.& Wilkinson, 1. (1985). Becoming a Nation of Readers. Washington, DC: National Institute of Education.
Askov, E.& Fishback, T. (1973). An investigation of primary pupils' attitudes toward reading. Journal of Experimental Education, 41, 1-7.
Athey, I. J. (1985). Reading Research in the Affective Domain. In H. Singer & R. B. Ruddel (Eds.), Theoretical Models & Processes of Reading. (3rd ed., pp. 527-557). Nework, DE: International Reading Association.
Aunola, K. Nurmi, J-E. Niemi, P. Lerkkanen, M-K.& Rasku-Puttonen, H. (2002).Developmental dynamics of achievement strategies, reading performance, and parentalbeliefs. Reading Research Quarterly, 37, 310-327.
Black, A-M. L. (2004). Attitudes to reading: An investigation across the primary years. (Unpublished master’s thesis). Australian Catholic university, Australia.
Bryant, B. F.& Yarnold, P. R. (1955). Principal-Component Analysis & Exploratory Factor Analysis. In L. G. Grime & P. R. Yarnold (Eds.), Reading & Understanding Multivariate Statistics, Washington DC: APA.
Campbell, R. (2002). Reading in the Early Years: Handbook (2nd Ed.). Philadelphia: Open University Press.
Cloer, T.&Pearman, B. (1992). The relationship of gender to attitudes about academic and recreational reading. (ERIC No. Document Reproduction Service ED356447).
Colers, P. A. (1973). Three stages of reading. In F. Smith (Ed.). Psycholinguistics & Reading. USA: Holt, Rinehart & Winston.
Coltheart, M. (2005). Modelling reading: The dual-route approach. For Snowling, M.J. & Hulme, C. (Eds). The Science of Reading. Oxford: Blackwells Publishing.
Cooter, R. B.& Alexander, J. E. (1984), ‘Interest and attitude: affective connec-tions for gifted and talented readers’. Reading World, 24 (1), 97–102.
Csikszentmihalyi, M. (1991). Literacy and intrinsic motivation. In S.R. Graubard (Ed.), Literacy (pp. 115-140). New York: Noonday.
Davies, J.& Brember, I. (1995).  Stories in the kitchen:  Reading attitudes and habitsof Year 2, 4 and 6 children.Educational Research, 37 (3), 305-313.
Deford, I. (2004). Why students resist reading.American School Board Journal, 1,18 - 19.
Diamond, P. J.& Onwuegbuzie, A. J. (2001). Factors associated with reading achievement and attitudes among elementary school-aged students. Research in the Schools, 8(1), 1-11.
Eagly & Chaiken, (1993). The Psychology of Attitudes, Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.
Eagly & Chaiken, (1998). Attitude structure and function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske and G. Lindzey (eds), The Handbook of Social Psychology (4th edn. Vol. 1, pp. 269-322). New York:McGraw-Hill.
Everitt, B. S. (1975). Multivariate analysis: The need for data, and other problems. British Journal of Psychiatry, 126, 237-240.
Fishbein, M.& Ajzen, I. (1972). Attitudes and opinions.Annual Review of Psychology, 23, 487-545.
Guthrie, J. T. McGough, K .& Wigfield, A. (1994). Measuring reading activity: An inventory (Instructional Resource No. 4). Athens, GA: NRRC, University of Georgia & Maryland College Park.
Guthrie, J. T. Wigfield, A. Metsala, J. L.& Cox, K. E. (1999). Motivational and cognitive predictors of text comprehension and reading amount.Scientific Studies of Reading, 3(3), 231-256.
Hair, J. F. J. Anderson, R. E. Tatham, R. L.& Black, W. C. (1995). Multivariate data analysis (4th Ed.), Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Heatington, B. S.& Alexander, J. E. (1984). Do classroom teachers emphasize attitudes toward reading? The Reading Teacher,37, 484-488.
Henk, W. A.& Melnick, S. A. (1995). The reader self-perception scale (RSPS): A new tool for measuring how children feel about themselves as readers. The Reading Teacher, 48(6), 470. Reterieved January 25, 2012, from Pro Quest Education Journals.
Ikujuni, J. A. (1995). Effects of classroom instructional management strategies in reading performance of learning disabled children. Unpublished PhD dissertation, University of Ibadan.
Kazelskis, R. Thames, D. & Reeves, C. (2004-05). Reliability & Stability of Elementary Reading Attitude Survey (ERAS) Scores across Gender, Race, & Grade Level. Professional Educator, 27(1-2). P. 29-37.
Kazelskis, R. Thames, D. Reeves, C. Flynn., Taylor, L. Beard, L.A.& Turnbo, D.(2005). reliability and stability of Elementary Reading Attitude Survey (ERAS (scores across gender, race, and grade level. The Professional Educator, 27, 29-37.
Kush, J. C. Watkins, M. W. McAleer, A. T.& Edwards, V. A. (1995). One-year stability of the Elementary Reading Attitude Survey. Mid-Western Educational Researcher, 8(1), 11-14.
Lazarus, B.D. Callahan, T. (2000). Attitudes toward reading expressed by elementary school students diagnosed with learning disabilities. Reading Psychology, 21, 271-282.
Ley, T. C.& Trentham, L. L. (1987). The reading attitudes of gifted learners in grades seven and eight. Journal for the Education for the Gifted, 10, 87-98.
Ley, T. Schaer, B.& Dismukes, B. (1994). Longitudinal study of the reading attitudes & behaviors of middle school students. Reading Psychology: An International Quarterly, 15, 11-38.
Maio, G. R.& Haddock, G. (2007). Attitude change. In A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles (2nd ed., pp. 565-586). New York, NY: Guilford.
Makas, E. Finnerty-Fried, P. Sugafoos, A.& Reiss, D. (1988). The issue in disability scale: A new cognitive and affective measure of attitude toward people with physical disabilities. Journal of Applied Behavioral Counselling,19, 21-29.
Martínez, R.S. Aricak, O.T.& Jewell, J. (2008). Influence of reading attitude on reading achievement: A test of the temporal-interaction model. Psychology in the Schools, 45(10), 1010-1023.
Mathewson, G.C. (1994). Model of attitude influence upon reading and learning to read.  In R.B. Ruddell & H. Singer (Eds.), Theoretical models and processes of reading (3rd Edition, pp. 1131-1161). Newark, DE: International Reading Association.
McKenna, M. C.& Kear, D. J. (1990). Measuring attitude toward reading:  A newtool for teachers. The Reading Teacher, 43(9), 626-639.
McKenna, M. Kear, D.& Ellsworth, R. (1995). Children’s attitudes toward reading: A national survey. Reading Research Quarterly, 30(4), 934–956.
Mihandoost, Z. Elias, H. Nor, S.& Mahmud, R. (2010). The effectiveness of the intervention program on the attitude and self-concept of students with Dyslexia. Journal of American Science,6(12), 11-81-1191.
Mihandoost, Z. Elias, HSharifah, P.& Mahmud, R. (2011). A comparison of the reading motivation and reading attitudes of students with Dyslexia and tudents without Dyslexia in the elementary schools in Ilam, Iran. International Journal of Psychological Studies, 3 (1). 17-27.
Mizokawa, D. T. & Hansen-Krening, N. (2000). The ABCs of attitudes toward reading: Inquiring about the reader's response. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 44(1), 72-79.
Mullis, I. V.& Jenkis, L. B. (1990). The Reading Report Card, 1971-1988. Princeton, NJ: National Assessment of Educational Progress, Educational Testing Service.
National Council of Teachers of English. (2005). NCTE Position Statement on Reading. Retrieved 3 November, 2011 from the NCTE Web site:http://www.ncte.org/about/over/positions/level/gen/107666.htm
Park, Y. (2011). How motivational constructs interact to predict elementary students' reading performance: Examples from attitudes and self-concept in reading.Learning and Individual Differences, 21,(4), 347-358.
Parker, C. T. (2004). An evaluation of student reading attitudes: Does ability affect attitude. (Unpublished master’s thesis). University of north Carolina at Wilmington, USA.
Polychroni, F. Koukoura, K. Anagnostou, I. (2006). Academic self-concept, reading attitudes and approaches to learning of children with dyslexia: Do they differ from their peers? European Journal of Special Needs Education, 21(4):415-430.
Portilo, N. (2008). The Power of Reading: a multilevel study of the longitudinal effect of a paired integrational reading aloud program on academically at-risk elementary students’ reading attitudes, reading motivation and academic achievement. (Unpublished doctoral dissertation). Loyola University, Chicago, USA.
Purves, A. C.& Beach, R. (1972). Literature and the reader: research in response to literature, reading interests, and the teaching of literature. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
Reading and Learning to Read. In R.B. Ruddell, M.R. Ruddell, & H. Singer (Eds.), Theoretical modelsand processes of reading (4th ed., pp. 1131-1161). Newark, DE: InternationalReading Assocation.
Robeck, M. C. & Wilson, J. A. R. (1974). Psychology of Reading: Foundations of Instruction. New York: Wiley.
Ross, E. P.& Fletcher, R. K. (1989). Response to children’s literature by environment, grade level, & sex. Reading Instruction Journal, 32(2), 22-28.
Schofield, H. L. (1980). Reading attitude & achievement, Teacher-Pupil relationship. Journal of Educational Research, 74, 111-119.
Smith, Frank (2004). Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to Read.New York: Routledge.
Smith, Frank. (1988). Understanding Reading. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Smith, L. R.& Ryan, B. E. B. (1997). Language arts achievement level, attitude survey format, and adolescent’s attitudes toward reading. Adolescence, 32(126), 271-277.
Snowling, M.J. & Hulme, C. (2005). (Eds).The Science of Reading: A BlackwellHandbook. Oxford: Blackwell. Pp 661.
Stevenson, H. W.& Newman, R. S. (1986). Long-term prediction of achievement and attitudes in mathematics and reading. Child Development, 57, 646-659.
Summers, E. G. (1977). Instruments for assessing reading attitudes: A review of research and bibliography. Journal of reading Behavior,9, 137-165.
Swanson, B. (1982). The relationship between attitude toward reading and reading achievement. Educational and Psychological Measurement, 42, 1303-1305.
Tunnell, M.O. Calder, J.E.& Phaup, E.S. (1991). Attitudes of young readers. ReadingImprovement, 28(4), 237-243.
Vacca, J.L. Vacca, R.T. Gove, M.K. Burkey, L.C. Lenhart, L.S. & McKeon, C.A. (2009). Reading and Learning toRead (7th Ed.). Toronto, ON: Pearson Education Ltd. 310-349.
Walberg, H.J.& Tsai, S. (1985). Correlates of reading achievement and attitude: A national assessment study. Journal of Educational Psychology, 78, 159-167.
Wang, Y. (2000). children's Attitudes Toward Reading and Their Literacy Development. Journal of Instructional Psychology, 27, 120-125.
Wigfield, A.& Asher, S. R. (1984). Social & motivational influences on reading. In P. D. Pearson, R. Barr, M. L. Kamil, & P. Mosnthal (Eds.), Handbook of Reading Research. New York: Longman.
Wixon, K. K.& Lipson, M. Y. (1991). Reading diagnosis and remediation. Glenview, IL: Scott, Foresman.
Wood, S. E. Wood, E. G.& Boyd, D. (2007). The World of Psychology (Vol. 6): Pearson Education, Inc.
Worrell, F. C. Roth, D. A.& Gabelko, N. H. (2007). Elementary Reading Attitude Survey (ERAS) scores in academically talented students. R