بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - مربی گروه روان‏شناسی دانشگاه پیام نور mehrdadakbari2003@yahoo.com

2 استاد گروه روانشاسی دانشگاه پیام نور alipor@pnu.ac.ir

چکیده

زمینه: دست برتری با جانبی شدن مهارت‏های رفتاری و تفاوت‏های ساختاری و عملکردی در سیستم حرکتی مرتبط است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی انتقال دو جانبه یادگیری در بین افراد راست دست و چپ دست در دو شرایط انتقال از دست مسلط به دست غیر مسلط و برعکس انجام شد. شرکت کنندگان در تحقیق دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک بودند که در سال تحصیلی 89-1388 به تحصیل اشتغال داشتند. روش: از بین دانشجویان مذکور 30 نفر چپ دست (13 زن و 17 مرد) و 42 نفر راست دست (17 زن و 25 مرد) با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به تصادف در دو شرایط انتقال از دست مسلط به دست غیر مسلط و از دست غیر مسلط به دست مسلط جایگزین شدند. برای تشخیص چپ دستی و راست دستی شرکت کنندگان از پرسشنامه دست برتری چاپمن استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری انتقال یادگیری از دستگاه ترسیم در آینه استفاده شد. نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل واریانس عاملی(چند متغیره) نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان انتقال یادگیری بین شرایط انتقال یادگیری دوگانه وجود دارد.نتایج نشان می‏دهد که میانگین میزان خطای مرتکب شده و میزان زمان صرف شده در شرایط انتقال از دست مسلط به غیر مسلط هم در افراد چپ دست و هم در افراد راست دست کمتر از شرایط انتقال از دست غیر مسلط به دست مسلط است. همچنین میزان انتقال یادگیری در شرایط انتقال از دست مسلط به دست غیر مسلط بیشتر شرایط مخالف مسیر مذکور است. این تحلیل همچنین نشان داد که چپ دست‏ها و راست دست‏ها در میزان انتقال با هم تفاوت معنی داری نداشتند. بحث و نتیجه‏گیری: نتایج پیشنهاد می‏کند که یادگیری مهارت‏ها از یک عضو مسلط به عضو غیر مسلط منتقل می‏شود.

کلیدواژه‌ها


علی پور، احمد. (1385). بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش‏آموزان راهنمایی. فصلنامه روان‏شناسان ایرانی، سال دوم شماره هفتم.
 
 
منابع انگلیسی
Allen, R.M. (1984). Factors in mirror drawing. Journal of Educational Psychology,39, 216-226.
Baizer JS, Kralj-Hans I,  &Glickstein M.(1999). Cerebellar lesions and prism adaptation in macaque monkeys. J Neuropsychologial 81:1960–1965.
Bhushan, B., Dwivedi, C.B., Mishra, R., & Mandal, M.K.(2000). Performance on a mirror drawing task by non-right-handers. Journal of General Psychology, 127, 271-227.
Biswas, A.K., Haque- Nizamie,S., Pandey, R., &Mandel,M.K.(1996).Bilateral transfer deficit in schizophrenia: A trait marker. Psychiatry Research, 64, 115-120.
Chase, C &,C, Seidler R (2008) Degree of handedness affects intermanual transfer of skill learning. Exp Brain Res 190:317–328
Criscimagner-Hemminger SE, Donchin O, Gazzaniga MS, & Shadmehr, R. (2003) Learned dynamics of reaching movements generalize from dominant to nondominant arm. J Neurophysiol 89:168–173
De Guise E, del Pesce M, Foschi N, Quattrini A, Papo I, & Lassonde M. (1999) Callosal and cortical contribution to procedural learning. Brain 122:1049–1062
Goble, DJ &, DJ, Brown SH (2008a) The biological and behavioral basis of upper limb asymmetries in sensorimotor performance. Neurosci Biobehav Rev 32:598–610
Goble DJ, Brown SH (2008b) Upper limb asymmetries in the matching of proprioceptive versus visual targets. J Neurophysiol 99(6):3063– 3074
Gordon AM, Forssberg H, Iwasaki N.(1994). Formation and lateralization of internal representations underlying motor commands during precision grip. Neuropsychologial;32:555–568.
Halsband U (1992) Left hemisphere preponderance in trajectorial learning. Neuroreport 3:397–400
Hicks RE (1974) Asymmetry of bilateral transfer. Am J Psychol 87:667–674
Hoptman, M.J.,& Davidson, R.J.(1994). How and why the two hemispheres interact. Psychological Bulletin, 116, 195-219.
Inui N (2005) Coupling of force variability in bimanual tapping with asymmetrical force. Motor Control 9:164–179
Kirsch, w. & HoVmann, J.(2010). Asymmetrical intermanual transfer of learning in a sensorimotor task. Experimental Brain Research   202:927–934
Kitazawa S, Kimura T, Uka T.(1997). Prism adaptation of reaching movements: specificity for the velocity of reaching. J Neuropsychologial ;17:1481–1492
Kumar, S., & Mandal, M.K.(2005). Bilateral transfer of skill in left- and right- handres. Laterality, 10, 337- 344.
Lassonde M, Sauerwein HC, Lepore F (1995) Extent and limits of callosal plasticity: presence of disconnection symptoms in callosal agenesis. Neuropsychologia 33:989–1007
Laszlo JI, Baguley RA, Bairstow PJ (1970) Bilateral transfer in tapping skill in the absence of peripheral information. J Mot Behav 2:261–271
Morton SM, Lang CE, Bastian AJ (2001) Inter- and intra-limb generalization of adaptation during catching. Exp Brain Res 141:438–445
Parlow SE, Kinsbourne M (1990) Asymmetrical transfer of Braille acquisition between hands. Brain Lang 39:319–330
Redding GM, Wallace B (2008) Intermanual transfer of prism adaptation. J Mot Behav 40:246–262
Sainburg RL (2002) Evidence for a dynamic-dominance hypothesis of handedness. Exp Brain Res 142:241–258
Sainburg RL (2005) Handedness, diVerential specializations for control of trajectory and position. Exerc Sport Sci Rev 33:206–213
Sainburg RL, Wang J (2002) Interlimb transfer of visuomotor rotations: independence of direction and Wnal position information. Exp Brain Res 145:437–447
Schmidt SL, Oliveira RM, Rocha FR, Abreu-Villaca Y (2000) InXuences of handedness and gender on the grooved pegboard test. Brain Cogn 44:445–454
Taylor HG, Heilman KM (1980) Left-hemisphere motor dominance in righthanders. Cortex 16:587–603
Teixeira LA (2000) Timing and force components in bilateral transfer of learning. Brain Cogn 44:455–469
Thut G, Cook ND, Regard M, Leenders KL, Halsband U, Landis T(1996) Intermanual transfer of proximal and distal motor engrams in humans. Exp Brain Res 108:321–327
Tress, K.H., Caudery, D.J., &Mehta, B.(1983). Tactile evoked potential in schizophrenia: Inter- hemispheric transfer aand drug effects. British Journal of Psychiatry, 143, 156-164.
Van Mier HI, Petersen SE (2006) Intermanual transfer effects in sequential tactuomotor learning: evidence for evictor independent coding. Neuropsychologial  44:939–949
Wang J, Sainburg RL (2003) Mechanisms underlying interlimb transfer of visuomotor rotations. Exp Brain Res 149:520–526
Wang J, Sainburg RL (2004) Interlimb transfer of novel inertial dynamics is asymmetrical. J Neurophysiol 92:349–360.