بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه:درمرور دیدگاه‏های موجود سلامت روان نگاهی یکپارچه برای ارتباط دادن مفاهیم خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن به سلامت روان دیده نمی‏شود. هدف: این پژوهش به منظور تعیین روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان تحت یک مدل یکپارچه انجام شد.روش پژوهش:طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده‏ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و لیزرل انجام گردید. نمونه شامل 120 دانشجوی دانشگاه‏های شهر تهران بود که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای به‏صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش:شامل آزمون خلاقیت تورنس، پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ، مقیاس کنارآمدن لازاروس و مقیاس خودکارآمدی شرر بود که شاخص‏های روان‏سجی آن‏ها مورد تأیید قرارگرفت.یافته‏ها:بر پایه تحلیل‏های روش رگرسیون بین متغیرهای خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن ارتباط درونی مثبت و معنی‏داری وجود داشت. این روابط بین متغیرهای خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان منفی و معنی‏داری بود. مدل‏های برازنده شده لیزرل نیز نشان داد که بین خلاقیت و خودکارآمدی با سلامت روان از یک طرف و خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان از طرف دیگر روابط درونی منفی و معنی‏داری وجود دارد.نتیجه‏گیری:از مجموع تحلیل‏های روابط ساختاری می‏توان نتیجه گرفت که متغیرهای خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن از قدرت پیش‏بینی کنندگی قابل قبولی برای سلامت روان برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی.احترام.(1384). بررسی و مقایسه رابطه بین سبک‏های مقابله با فشارروانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روانی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی‏ارشد روان‏شناسی. دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران: چاپ نشده.
احتشامی تبار، اکرم؛ مرادی، علیرضا و شهرآرای، مهرناز.(1385). اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‏ریزی عصبی/ کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی. فصلنامه روان‏شناسی. سال دهم. شماره 1. بهار
اعرابیان، اقدس. خداپناهی، محمدکریم و همکاران.(1383). بررسی‏ رابطه باورهای خودکارآمدی با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان.فصلنامه روان‏شناسی سال هشتم.شماره 4.
جعفرنژاد، پروین.(1382). بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک‏های مقابله‏ای و سلامت روان‏شناختی در دانشجویان کارشناسی. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد روان‏شناسی. دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه تربیت معلم.چاپ نشده.
حسینیان.سیمین و همکاران.(1385). بررسی ارتباط سلامت روان و شیوه مقابله با استرس دانشجویان دانشگاه‏های تهران. کتاب مجموعه مقالات سومین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه علم وصنعت ایران.
خسروانی.سولماز.(1384). رابطه خلاقیت با پنج عامل شخصیت و سلامت روان.پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد روان‏شناسی. دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه تهران.چاپ نشده
داوری.رحیم.(1386). رابطه خلاقیت و هوش هیجانی با سبک‏های کنارآمدن با استرس. مجله اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. دوره دوم. شماره 6. زمستان
رفیعی‏نیا.پروین، رسول‏زاده.کاظم، آزاد فلاح.پرویز.(1385). رابطه سبک‏های ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان.مجله روان‏شناسی 37. سال دهم.شماره 1.بهار.
زارعان، مصطفی. اسداله‏پور، امین. بخشی‏پور،عباس.(1385). رابطه هوش هیجانی و سبک‏های حل مسأله با سلامت عمومی.کتاب مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه علم و صنعت ایران
زنوزیان، سعیده و همکاران(1387) بررسی اثربخشی آموزش حل مسأله درکاهش شدت افسردگی و اضطراب دانشجویان. کتاب مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.دانشگاه شیراز
سلطانی، نسرین.(1383). بررسی اثر‏بخشی آموزش مهارت مدیریت بر استرس برکاهش سبک اسناد منفی و افزایش سلامت روان دانش‏آموزان دختر سال اول دبیرستان‏های شهر اهواز. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد روان‏شناسی. دانشکده روان‏شناسی.دانشگاه علامه طباطبائی تهران
سلطانی عمروآبادی.م.(1381). بررسی رابطه بین خلاقیت وشیوه مقابله با استرس در دانش‏آموزان دوره متوسطه شهراصفهان. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد. دانشکده علوم‏تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه اصفهان.چاپ نشده
شیربیم.زهرا، سودانی.منصور،شفیع آبادی.عبداله.(1387). اثربخشی آموزش مهارت‏های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان. فصلنامه اندیشه و رفتار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. دوره دوم. شماره 8.
عابدی.علیرضا .(1387). بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی‏ارشد روان‏شناسی. دانشکده روان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی. چاپ نشده
علی نیا.رستم، برجعلی.احمد، جمهری. فرهاد .(1387). رابطه بین خودکارآمدی عمومی و نشانه‏های مرضی دانش‏آموزان دبیرستانی. فصلنامه روان‏شناسی 46. سال دوازدهم. شماره 2. تابستان
عناصر.مهریار.(1386). رابطه بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر. مجله اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. دوره دوم. شماره 6. زمستان.
عاشوری.احمد.سعدی خانی.اصغر و محمدزاده.علی.(1383). بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه شیراز. کتاب مجموعه مقالات دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی.فریده، صاحبی.علی.(1380). بررسی سبک حل مسأله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی.مجله علوم روان‏شناختی.دوره اول.شماره 1. پائیز
معتمدی.فرزانه .(1386). خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‏آموزان عادی و تیزهوش. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد روان‏شناسی. دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه تهران.چاپ نشده
میرسمیعی.مرضیه.ابراهیمی قوام.صغری.(1386). بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه روان‏شناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. سال دوم. شماره 7. بهار
نظربلند.ندا و حیدری.سمیرا .(1383). بررسی ارتباط وضعیت سلامت روانی و راهبردهای مقابله در دانشجویان. کتاب مجموعه مقالات دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه تربیت مدرس.
منابع انگلیسی
Alberkson.G.(2003). happiness and related factors in preganant woman deparyment of psychiatry. Faculty of medicine. chulalongkorn. university. Bangkok .Thailand
Bandura.A.(1999).A social cognitive theory of personality.In L.pervin and john. Handbook of personality .new York.Guliford publications
Bandura.A .(2006). to ward a psychology of human agency.Personal communication via electronic mail.
Brannon l.and Feist.j. (2007). Introduction to health psychology.Thomson WADSworth
Buss.D and Larsen.R .(2005). Introduction to personality psychology. McCrawHill companies
Carson.D and Becker.K.W.(2003). The role creativity in marriage and family therapy practice. journal contemporary family therapy.volume 25 number 1 march
Dolan.P and Metcalfe.R.(2008). the relationship between innovation and wellbeing. Imperial college London.12 September
Gupta.G and Bakhshi.Dogra.Kumar.(2009). effect of gender and creativity on mental health of adolescents.Social Science Research Network
Gobbey. K. L and Courage. M. M .(2004). stress management program: Intervention in nursing student performance anxiety. Achieves of psychiatric nursing vol 8. Issue 3
Herrman. H and Skehar .(2005). promoting mental health. World health organization
Koh.C.(2006). reviewing the link between creativity and madness a postmodern perspective. Educational research and reviews vol 1 (7) October
Lyons.A and chamberlain .(2006). Health psychologya critical introduction. cambridge university press
Mihalyi.Csikszentmihalyi and Wolf.R.(2002). new conception and research approaches to creativity: implication of systems perspective for creativity in education.
Morgan.M.L and Wampler.K.(2004). fostering client creativity in family therapy:A process research study. journal contemporary family therapy.vol 25 n2.june
Maddux.J.E.(2002). self efficacy .the power of believing you can .In C.R.the handbook of positive psychology.new York oxford UN press
Malouf.G.M.Thorstiensson.E.B and Schuttle.N.S .(2007). The efficacy of problem solving therapy in reducing mental and physical health problems.clinical psychology review 27
Ogunyemi.A.O and Mabekoje.S.O .(2004). self efficacy.risk-taking behavior and mental health as predictors of personal growth initiative among university undergraduates. journal of research in educational psychology.vol 4 n12
Pavitra.KS and Chandrashekar.(2008). creativity and mental health: A profile of writers and musicians department of psychiatry.NIMHANS.bangalore.India
Prilleltensky.I and prilleltensky.O .(2006). Promting wellbeing.John Wiley and Sons Inc
Pervin.L and cervone.D.(2005). personality theory and research. Wiley international Edition
Puskar.K .(2003). Effect of teaching kids to cope(TKC)program on outcomes of depression and coping among rural adolescents. Journal of child and adolescents psychiatric nursing vol 6
Skrabski.A and Kopp.M .(2005). life meaning:An important correlate of health in the Hungarian population. International journal of behavioral medicine.vol 12 n2
Schwarzer.R and Fuchs.R.(1995). changing risk behavior and adopting health behavior. The role of self efficacy beliefs.New York Cambridge uni press
Vollrath.M.E.(2006). handbook of personality and health.John wiley and sons.LTD
Vaillant.G.E .(2003). mental health .American journal of psychiatry.160
Wu.A.M and Tang.C.S.(2004). self efficacy.health locus of control and psychological distress in elderly Chinese woman with chronic illnesses. Aging and mental health.january.vol 8 n1
Yuehua.T and Shanggi.S .(2005). a study on general self efficacy and subjective wellbeing of low SES college student in a Chinese university. college student journal 38
Zimmerman.B.J and cleary.T.J.(2006). adolesecent development of personal agency.The role of self efficacy beliefs and self regulatory skill.information age publishing