نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، آمل، ایران

2 استادمدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندارن، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش پیوند بازی، آموزش و پرورش در مهدهای کودک: طراحی مدل بر اساس نظریه داده بنیادبود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 15 نفر شامل حوزه مدیریت ورزشی، مسئولین و دبیران مهدهای ورزشی بودند، و استراتژی نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه باز بود و نتایج بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل بین‌المللی، عوامل محیطی، عوامل بازاریابی، عوامل درون سازمانی، بعد آموزش،عوامل شخصی مدیریت، خلاقیت و نوآوری، امکانات و تسهیلات، تغییر فن‌‌آوری، نیروی کار عوامل علّی بودند. عوامل زمینه‌ای شامل عوامل انسان محور، پشتیبانی، عوامل مدیریتی کلان، سیاست‌های حمایتی و مالی،ارتباطات، درآمد، عوامل قانونی بود. همچنین عوامل مداخله‌گر مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مسائل فرهنگی-اجتماعی، ضعف مدیریتی (سازمانی)، ضعف ‌ساختار اطلاعاتی،ضعف نگرش،مشکلات حرفه‌ای، مسائل و معضلات ساختاری،ضعف علمی بود. راهبردهای حمایتی، راهبردهای مدیریتی، راهبردهای ساختاری، راهبردهای حرفه‌ای مدل مدیریت ایجاد و راه اندازی مهدهای ورزشی را تشکیل دادند. پیامدهای اجتماعی، پیامدهای حرفه‌ای، پیامدهای روحی و روانی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای ورزشی، اشتغال زایی پیامدهای حاصل از پژوهش حاضر را تشکیل دادند. در نهایت عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری،عوامل اقتصادی پدیده‌های محوری را تشکیل دادند.

کلیدواژه‌ها