نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، آمل، ایران

2 استادمدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندارن، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، آمل، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش پیوند بازی، آموزش‌وپرورش در مهدهای کودک: طراحی الگو ایجاد مهدهای ورزشی بر اساس نظریه داده بنیاد. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‏شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‏ها بود. مشارکت‏کنندگان در تحقیق 15 نفر شامل حوزه مدیریت ورزشی، مسئولین و دبیران مهدهای ورزشی بودند و استراتژی نمونه‏گیری در بخش کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از تحلیل محتوای مصاحبه‏ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه باز بود و نتایج بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل بین‌المللی، عوامل محیطی، عوامل بازاریابی، عوامل درون‌سازمانی، بعد آموزش، عوامل شخصی مدیریت، خلاقیت و نوآوری، امکانات و تسهیلات، تغییر فن‌‌آوری، نیروی کار عوامل علّی بودند. عوامل زمینه‏ای شامل عوامل انسان‌محور، پشتیبانی، عوامل مدیریتی کلان، سیاست‏های حمایتی و مالی، ارتباطات، درآمد، عوامل قانونی بود. همچنین عوامل مداخله‏گر مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مسائل فرهنگی-اجتماعی، ضعف مدیریتی (سازمانی)، ضعف ‌ساختار اطلاعاتی، ضعف نگرش، مشکلات حرفه‌ای، مسائل و معضلات ساختاری، ضعف علمی بود. راهبردهای حمایتی، راهبردهای مدیریتی، راهبردهای ساختاری، راهبردهای حرفه‏ای مدل مدیریت ایجاد و راه‌اندازی مهدهای ورزشی را تشکیل دادند. پیامدهای اجتماعی، پیامدهای حرفه‏ای، پیامدهای روحی و روانی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای ورزشی، اشتغال‌زایی پیامدهای حاصل از پژوهش حاضر را تشکیل دادند. درنهایت عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی پدیده‏های محوری را تشکیل دادند.

کلیدواژه‌ها

Anikina, O. V., & Yakimenko, E. V. (2015). Edutainment as a modern technology of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 475-479.
Arghan, A., & Ebtahaj, A. (2016). the impact of space design on children's psychology, the third annual conference on architecture, urban planning and urban management research. Paper presented at the Islamic Azad University, Mahdishahr Branch, Semnan, Iran. [In Persian]
Byington, T. A., Kim, Y., & Bales, D. (2020). Literacy in the Early Childhood Classroom: A SWOT Analysis of a Multi-State Literacy Train-the-Trainer Program. Journal of Human Sciences and Extension, 8(1), 7.
Danaei Fard, H., Elwani, S. M., & Azar, A. (2018). Qualitative research methodology in management:. a comprehensive approach. Tehran: Ishraghi Publications, Saffar. [In Persian]
Eyre, E. L., Walker, L. J., & Duncan, M. J. (2018). Fundamental movement skills of children living in England: The role of ethnicity and native English language. Perceptual and motor skills, 125(1), 5-20.
Jansma, S., D. (2019). Gross motor development and physical activity in kindergarten age children. International Journal of Pediatric Obesity, 6(2), 33-36.
Kardan, F., & Qadiri, F. (2017). comparing the effect of educational methods (child-centered and teacher-centered) on the development of children's motor skills. Child Mental Health Quarterly, 6(1). [In Persian]
Sahibi, S., Arabi, S. M., & Velayati Haghighi, V. (2016). the effect of gymnastics activities and free games on social skills and behavioral problems of 3 to 6 year old children. Journal of Sports Psychology Studies, 25, 1-14. [In Persian]
Shabani-Monfard, Z., Asanlo, P., & Mokhtari-Dinaei, M. (2019). The safety status of the sports space of kindergartens in Qazvin city. Faculty of Physical Education and Sports Sciences. [In Persian]
Skinner, J., Edwards, A., & Corbett, B. (2014). Research methods for sport management: Routledge.
Tahmasabi, M., & Ahmadi, S. A. (2018). design of performance management model for kindergarten teachers in Iran. Sociology of Education, 12, 172-184. [In Persian]
Wali-Naqander, R., & Hashemian-Nejad, F. (2018). The effect of group play therapy on impulsive behaviors, social adjustment and psychological well-being. Journal of Social Psychology, 53, 47-58. [In Persian]