نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف، تعیین اثربخشی آموزش صلح، بر روابط بین فردی و انگیزه‏ تحصیلی دانش‏آموزان، به‏ روش نیمه‏تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‏آزمون با در نظر گرفتن گروه کنترل و پیگیری یک‏ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر دوره‏ اول متوسطه منطقه 19، آموزش‌وپرورش شهر تهران، در سال ‏تحصیلی 99-98، به تعداد بالغ‌بر 5901 نفر بود. حجم نمونه آماری پژوهش، 40 نفر دانش‏آموز دوره اول متوسطه بود که به ‏روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شده‏اند. ابزار گردآوری داده‏ها، بخش ارزیابی روابط ‏بین فردی و انگیزه تحصیلی از پرسشنامه شایستگی تحصیلی (ACES)، الیوت ودیپرنا (1999) بود. پس از اجرای پیش‏آزمون، گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه‏ای به‏صورت پی‏درپی، بر اساس پروتکل آموزش صلح محقق ساخته، تحت آموزش صلح قرارگرفته و گروه کنترل، هیچ‏گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. در انتها، هردو گروه در معرض آزمون ارزیابی روابط بین فردی و انگیزه تحصیلی قرار گرفتند (پس‏آزمون). پس از گذشت یک ماه مجدداً هر دو گروه در معرض همان آزمون‏ قرار گرفتند (پیگیری). داده‏ها به‏ روش تحلیل واریانس با اندازه‏گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. تحلیل واریانس نشان داد که آموزش صلح 57 درصد تغییرات واریانس نمرات مهارت‏های بین فردی و 1/46 درصد تغییرات واریانس نمرات انگیزه تحصیلی را تبیین می‏کند؛ بنابراین می‏توان گفت آموزش صلح در افزایش مهارت‏های بین فردی و انگیزه تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر بوده است؛ و این تأثیر پس از مرحله پیگیری پایدار مانده است (01/0 p<). نتایج این پژوهش حاکی از ضرورت یادگیری چگونه باهم زیستن است. آموزش صلح با تأثیرگذاری مثبت بر روابط بین فردی و انگیزه ‏تحصیلی دانش-آموزان، موجب بهبود روابط بین فردی دانش‏آموزان در مدرسه و افزایش انگیزه به تحصیل در آنان می‏گردد.

کلیدواژه‌ها

بهادری خسروشاهی، جعفر؛ حبیبی‏کلیبر، رامین. (1396). تأثیر آموزش مهارت‏های ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‏آموزان ‏متوسطه. نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 10(39)، 173-151.
حبیبی‏کلیبر، رامین؛ فرید، ابوالفضل؛ مصرآبادی، جواد؛ بهادری خسروشاهی، جعفر (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)15، -8.
حجازی، الهه؛ باباخانی، نرگس؛ سادات احمدی، سیده نگین. (1397). اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباطی بین فردی بر میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش‏آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(40)، 38-11.
سیف، علی‏اکبر. (1399). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
قاسمی، علی؛ فولادچنگ، محبوبه. (1390). بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خودتنظیمی یادگیری دانش‏آموزان. مجله‏ی روانشناسی، 4(17)، 415-399.
کارگروه تخصصی شبکه جهانی مذاهب برای کودکان (1396). یادگیری زندگی با هم. ترجمه خدیجه ابوالمعالی؛ امیر مسعود رستمی؛ افسانه بوستان. تهران: نشر علم.
لاری، نرجس؛ حجازی، الهه؛ اژه‏ای، جواد؛ جوکار، بهرام. (1398). ادراک معلمان از عوامل مؤثر بر ارتباط معلم دانش‌آموز: تحلیل پدیدارشناسی. نوآوری‏های آموزشی، 18(70)، 78-53.
موتابی، فرشته و فتی، لادن (1387). مهارت برقراری ارتباط، کتاب کار دانشجو. تهران: دانژه.
موسوی، شایسته؛ ابوالمعالی، خدیجه؛ میرهاشمی، مالک (1396). نقش میانجی‏گر هیجان‏های تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازنده‏گرا و شایستگی ‏تحصیلی در دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران. فصلنامه پژوهش‏های کاربردی روان‌شناختی، 8 (2)، 95-72.
نیلیپور، مهدی. (1390). مهارتهای زندگی، چاپ دوم، اصفهان: نشر مرغ سلیمان.
هدایتی، فرشته (1399). آموزش‌وپرورش شور، شوق، چالاکی، پویایی، اخلاق، رنگ، انگیزه، امید، حرکت را دریاب که فردا دیر است. فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی، 1(2)، 77-69.
 
Baker,J.A. (2006). Contributions of teacher- child relationships to positive school adjustment during elementary School.Journal of School Psychology.44(3),211–229.
Cherif, M. (2006). Learning to Live Together. UOC Paper [Inaugural Lecture online]. Iss. 3. UOC. Available at: www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/eng/cherif.pdf.
Compton,W.C. (2012).Introduction to positive psychology. Belmont, CA: Thompson Wadsworth.
Dastan,S., Davodo, I. & Besaknezhad, S. (2014).The effect of stress management training on disappearance, interpersonal problems and dormant adaptation of female students in boarding schools. J Psychol Achiev.;4(2):205-24.
DiPerna, J.C. & Elliott, S.N. (1999). Development and Validation of the Academic Competence Evaluation Scales,Journal of Psychoeducational Assessment,17(3), 207–225.
Fathi Vajargah,S. & Eslami, M. (2008).Investigating the Attention to Peace Education in elementary curriculum from the point of view of education specialists, curriculum experts and elementary school teachers in Tehran. Educational innovations; 7 (25):76-49.
Froiland,J.M. & Worrell,F.FC. (2016).Intrinsic motivation, learning goals engagement and achievement in a diverse high Schools. Psychology in the Schools,53(3),321-336.
Gresham FM, Van MB, Cook CR. (2017).Social Skills Training for Teaching Replacement Behaviors: Remediating Acquisition Deficits in At-Risk Students. Behav Disord. 2017;31(4):363-77.
Hartley Brewer, El. (2007).Motivating Children: Tools and Methods to Help Children Be Spontaneous. Translated by Ahmad Nahidi. Publisher: Roshd.
Holder,M.D. & Klassen, A. (2010).Temperament and happiness in children. Journal of Happiness Studies. 11, 419–439.
Humphrey, N., Kalambouka, A., Wigelsworth, M., Lendrum, A., Deighton, J. & Wolpert, M. (2011). Measures of social and emotional skills for children and young people: A systematic Review. Educational and Psychological Measurement, 71(4), 617-637.
Jenkins, T. (2008). International institute on peace education. Twenty-six years modeling critical, participatory peace pedagogy. In factis pax: journal of peace education and social justice 2 (2): 166-174.
Jones,B.D. (2009). Motivating students to Engage in Learning: The MUSIC Model of Academic Motivation.International Journal of Teaching and Learning in Higher Education,21(2), 272-285.
Kassu,M.B.&Yimam,J.A. (2016).Multilevel Analysis for Identifying Factors Influencing Academic Achievement of Student in Higher Education Institution: The Case of Wollo University. Journal of Education and Practice,7(13),17-23.
Kim,C. Park,S.W.,Cozart,J. & Lee,H. (2015). From motivation to engagement: The role of effort regulation of virtual high Students in mathematics courses. Journal of Educational Technology & Society,18(4),261-278.
Lauritzen. SM. (2016).Building peace through education in a post-conflict environment: A case study exploring perceptions of best practices International. Journal of Educational Development.51:77–83.
Levett Jones,T. Lathlean,J., Higgins,I.& McMillan,M. (2009). Staff student relationships and their impact on nursing students’ belongingness and learning. Journal of advanced nursing,65(2),316-324.
Lipnevich,A.F.,Preckel.& Roberts,R. (2016).Psychosocial skills and school systems in the Twenty- first century Theory,research and applications. New York, Springer.
Markey, P., Markey,C., Nave,C. & August, K. (2014).Interpersonal problems and relationship quality: An examination of gay and lesbian romantic couples. J Res Pers. 51:1-8. doi: 10.1016/j.jrp.2014.04.001.
Marshall Rio, J. (2014).Motivation and Emotion. Translated by Seyed Mohammadi Y. 4rd ed. Tehran: Virayesh.1-23. Persian.
Miller,JD., Dir,A., Gentile,B., Wilson,L., Pryor,LR. & Campbell, WK. (2010). Searching for a vulnerable dark triad: comparing Factor 2 psychopathy, vulnerable narcissism, and borderline personality disorder.J Pers.78(5):1529-64. doi: 10.1111/j.1467- 6494.2010. 00660.x pmid: 20663024.
Millings, A., Buck, R., Montgomery, A., Spears, M. & Stallard, P. (2012). School connectedness, peer attachment, and self-esteem as predictors of adolescent depression, Journal of Adolescence, 35, 1061-1067.
Mishra L. (2015). Implementing Peace Education in Secondary Schools of Odisha: Perception of Stake Holders. Sakarya University Journal of Education:47-54.
Montessori, M. (1949/1972).Education and peace. Trans. H. Lane. (1978).Chicage: Henry Regnery.
Norouzi M, Zargar F, Akbari H. (2017).The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reduction of Interpersonal Problems and Experiential Avoidance in University Students. J Res Behav Sci. 2017;15(2):168-74.
Riley,P. (2009). An adult attachment perspective on the student- teacher relationship & classroom management difficulties. Teaching and teacher education, 25(5), 626-635.
Rowell, L. Hong, E. (2013). Academic Motivation: Concepts, Strategies, and Counseling Approaches. Professional School Counseling, 16(3), 158-171.
Ryan، R.M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of personality, 63(3), 397-427.
Sağkala,AS.,Türnüklü, A. & Totan, T. (2012). Empathy for Interpersonal Peace: Effects of Peace Education on Empathy Skills. Educational Sciences: Theory &Practice. 12 (2):1454-1460.
Sandeep, K., Rashmi, Ch. (2017). A Review of the Relationship between Parental Involvement and Students’ Academic Performance. The International Journal of Indian Psychology, 4(3): 99,2017.
Schunk,D.H., Pintrich,J.R. & Meece,P.R. (2012). Motivation in education: Theory, research and applications. New York,NY: Pearson Higher ED.
Spilt,J.L.,Hughes,J.N.,Wu,J.y.,& Kwok, O.M. (2012).Dynamics of teacher-student relationships: Stability and change across elementary school and the influence on children s’ academic success. Child development, 83(4),1180-1195.
Steenburger, B. (2004).The Art and Science of the Brief Psychotherapies: American Psychiatric Press, Inc.
Tajeri,B. (2016).Effectiveness of problem solving training on interpersonal sensitivity & aggression in students. J Sch Psychol.5(3):39-55.
Trevino,N.N.& DeFreitas,S.C. (2014).The relationship between intrinsic motivation and academic achievement for first generation Latino college students. Social Psychology of Education,17(2),293-306.
You,S.,Dang,M.& Lim,S.A. (2016).Effects of student perceptions of teachers’ motivational behavior on reading, English and mathematics achievement: The mediating role of domain specific efficacy-self and intrinsic motivation. Child & Youth Care Forum, 45(2), 221-240.