نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از موک بر یادگیری و یادداری در آموزش قرآن کریم پایه نهم متوسطه در مدرسه دخترانه فضیلت منطقه 2 انجام شد. هدف تحقیق، کاربردی و روش آن به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر مقطع نهم متوسطه مدرسه فضیلت واقع در منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه شامل 50 نفر از دانش‌آموزان فوق بود (25 نفر شامل گروهی که رویکرد آموزشی موک را دریافت کردند و 25 نفر شامل گروهی که رویکرد آموزشی سنتی را از قبل دریافت کرده بودند). برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محق ساخته یادگیری و یادداری دارای 10 عبارت در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت با ضریب آلفای 79/0 و 77/0 و همچنین برگزاری 10 جلسه دوره آموزش قرآن به شیوه موک بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف‌اسمیرنف و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش قرآن کریم بر اساس موک بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دوره متوسطه تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

آخوندی، لیلا. (1382). «ارزشیابی از نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان و اساتید»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
بادله، علیرضا. (1395). «تأثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های خواندن و شنیدن درس زبان انگلیسی»، فصلنامه روان­شناسی تربیتی، 12، 41، 58-29.
درتاج، فریبا. (۱۳۹۶). طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور و تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی. رسالة دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
درتاج، فریبا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و علی‌آبادی، خدیجه. (1396). «طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان»، مجله روانشناسی تربیتی، 18، 44، 108-83.
دلاور، سمیرا و محمد، قربانی. (۱۳۹۰). «نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق دانشجویان از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهرستان بجنورد»، فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 2، 3، 1-9.
سراجی، فرهاد. (۱۳۹۱). «محیط‌های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری»، مجله راهبرد فرهنگ. شماره هفدهم و هجدهم، بهار و تابستان.
سراجی، فرهاد. (1382). «مقایسه الگوی طراحی آموزشی مریل با شیوه سنتی در یادگیری ریاضی دوم ابتدایی شهرستان میانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
سعیدی نجات، شهین و وفایی نجار، علی. (۱۳۹۰). «تاثیر برنامه های آموزش از راه دور بر موفقیت تحصیلی دانشجویان» مجله ایرانی برای آموزش در علوم پزشکی، ۱۱، 1، 9-1.
سهرابی، بابک و ایرج، حمیده. (1394). مدیریت کلان ‌داده‌ها در بخش‌های خصوصی و عمومی. انتشارات سما.
سورسوری، کلثومه وزرعی، آرزو. (۱۳۹۳). «بررسی اثربخشی طراحی به شیوه آموزشی بازی‌های آنلاین بر یادگیری خواندن و نوشتن زبان انگلیسی»، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
سیف، علی‌اکبر. (1393). روش‌های یادگیری و مطالعه. تهران: رشد.
شریفی، اصغرواسلامیه، فاطمه. (1391). «بررسی نقش رسانه‌های آنلاین در شکل‌گیری تفکر انتقادی جوانان»، مجموعه مقالات همایش روز جهانی رسانه‌های اجتماعی.
شعبانی، حسن. (1392). مهارت‌های آموزشی و پرورشی. انتشارات سمت.
معینی کیا، مهدی؛ آریانی، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ موسوی، طیبه وکاظمی، سلیم. (۱۳۹۵). «مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره‌های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته)»، دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 40.
مقامی، حمیدرضا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ دلاور، علی ونوروزی، داریوش. (1393). «مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی» پژوهش در نظام‌های آموزشی، 8، 24، 39-17.
موسی رمضانی؛ سونیا. (۱۳۸۹). «تأثیر استفاده از روش آموزش چندرسانه‌ای و سخنرانی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس عربی دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور تهران»، پایان‌نامه ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 نجفی، حسین (1390). «تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری»، نشریه پیک نور زبان وادبیات فارسی. دوره 9. شماره 3.
نجفی، حسین؛ جوادی، محمد علی و نوروززاده، رضا. (1391). «نگاهی به روش تحلیل هزینه اثر. بخشی در اقتصاد آموزش عالی از دور »، دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاهها موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور.
 
 
Alumu, S. and Thiagarajan, P. (2016). “Massive Open Online Courses and E-learning in Higher Education”, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 9(6), 1-10, DOI: 10. 17485/ijst/2016/v9i6/81170.
Bahadur singh. Ammer (2016). Learning through massive open pnline courses (moocs) A caseof the first international Mooc offered by University of Oslo in 2015, Master thesis Department of Education program in Higher Education factualty of educational sciences University of olso, l- 103.
Brooker, Abi; Corrin, Linda; de Barba, Paula; Lodge, Jason; Kennedy, Gregor (2018). A Tale of Two MOOCs: How Student Motivation and Participation Predict Learning Outcomes in Different MOOCs. Australasian Journal of Educational Technology, 34, 1, 73-87.
Goh, W. W., Kaur, S., & Chion, Z. H. A. (2014). The perceptions of MOOC among learners based on activity theory, Taylor’s 7th Teaching and Learning Conference, 6-16.
Karnouskos S, Holmlund M. Impact of Massive Open Online Courses (MOOCs) on Employee Competencies and Innovation. School of management. 2014; Available from: http://www. diva-portal. org.
Kennedy J. (2014). Characteristics of Massive open online courses (Moocs): A Research review - 2009-2010. Journal of IoL, 13, 1, 39-43.
Kinboon, N. , Suwannoi, P. , & Koul, R. (2014). Thai Secondary School of Representation about ICT Understanding in Proposed Learning Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 799-809.
Mahler, Joni D. (2011). When Multiplication Facts Won't Stick: Could a Language/Story Approach Work? A Research Study Examining the Effectiveness of the "Memorize in Minutes" Curriculum. Online Submission, The Educational Therapist, 32, 1, 20-21.
Markel, Mike (1998). Technical communication: Situations and strategies 5th ed. Martin's.
Mc Aulye A, Stewart B, Siemens G, cormier D. (2010). The Mooc model for digital practice. 1-63. Retrieved from http:// www. elearnspace. org/ Articles/ Mooc- Final. pdf.
Misut, M. and Pokorny, M. (2015). “Does ICT improve the efficiency of learning?”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 306-311.
Pomerol, J. C. , Epelboin, Y. , & Thoury, C. (2015). MOOCs: Design, Use and Business Models. John Wiley & Sons.