نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استادممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

موضوعات عملی از نوع انتقالی ازجمله موضوعاتی هستند که در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی از نوع انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد سازنده‌گرایی است. در این راستا، پژوهش به شکل آمیخته با روش تحقیق متوالی و از نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل انجام شد. در ابتدا پژوهش کیفی با روش‌های تحلیل محتوای کیفی، مصاحبه و پژوهش تکوینی اجرا گردید. در این بخش الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی با رویکرد سازنده گرایی طراحی شد. سپس در بخش کمی، اعتبار محتوایی الگو بررسی و در ادامه برای اعتباریابی بیرونی بسته آموزشی برگرفته از الگو، از روش پژوهش کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. در تحلیل محتوای کیفی، واحد تحلیل مضمون بود. در بخش پژوهش کمی همچنین 60 نفر از دانش آموزان رشته رایانه پایه دهم ارومیه در سال تحصیلی 98-97 به صورت دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش تحلیل در این بخش فراوانی و میانگین و تحلیل کوواریانس بود که براین اساس بسته آموزشی برگرفته از الگو، دارای اعتبار بیرونی است. بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی اختصاصی برای آموزش موضوعات عملی از نوع انتقالی با رویکرد سازنده‌گرایی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای طراحی شد. بر اساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‌شود برای آموزش موضوعات عملی انتقالی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از رویکرد سازنده‌گرایی در قالب الگوی طراحی‌شده، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

امیرتیموری، محمدحسن. (1394). رسانه‌ها و محیط‌های آموزشی – یادگیری. تهران: سمت.
زارعی زوارکی، اسماعیل. (1391). طراحی آموزشی و محیط‌های یادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل‌های پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه. روانشناسی تربیتی، 8 (24)، 27-48.
زین‌آبادی، حسن رضا؛ صالحی، کیوان؛ پرند، کورش. (1386). دختران و آموزش فنی و حرفه‌ای: ارزشیابی کیفیت ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای دخترانه شهر تهران. پژوهش زنان. 5 (2)، 164-129.
شعبانی، حسن. (1397). مهارت‌های آموزشی و پرورشی - جلد اول (روش‌ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
فردانش، هاشم. (1394). طراحی آموزشی (مبانی، رویکردها و کاربردها). تهران: سمت.
محمدی، مهدی؛ مرزوقی، رحمت اله؛ سلیمی، قاسم؛ منصوری، سیروس. (1396). تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه‌ای. مطالعات آموزش و یادگیری، 9 (1)، 108-91.
مرادی، مسعود. (1389). بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی دوره تربیت‌معلم ازلحاظ دانش روش کاری، پیشنهاد الگوی مطلوب تدریس و مقایسه آن با وضعیت موجود تدریس در مراکز تربیت‌معلم (مورد مرکز تربیت‌معلم زنجان). رساله دکتری چاپ‌نشده دانشگاه تربیت مدرس.
مهرمحمدی، محمود؛ احمدی، پروین. (1380). برنامه‌های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه‌های درسی موضوع محوری/ دیسیپلینی (شیوه سنتی). علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 39، 218-199.
میرلوحی، سیدحسین. (1396). مبانی آموزش‌وپرورش فنی و حرفه‌ای. تهران: افکار.
نوروزی، داریوش؛ رضوی، سید عباس. (1394). مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت.
 
Bellows, E., Cheek, A. E., & Blanton, M. (2019). E-Coaching to Support University-Public School Partnerships: Disrupting Power Dynamics in Teacher Education. In Handbook of Research on Emerging Practices and Methods for K-12 Online and Blended Learning (pp. 333-353). IGI Global.
Boelens, R., Voet, M., & De Wever, B. (2018). The design of blended learning in response to student diversity in higher education: Instructors’ views and use of differentiated instruction in blended learning. Computers & Education, 120, 197-212.
Clark, R. C., & Lyons, C. (2010). Graphics for learning: Proven guidelines for planning, designing, and evaluating visuals in training materials. John Wiley & Sons.
Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
Frick, T. W., & Reigeluth, C. M. (1999). Formative research: A methodology for creating and improving design theories. Instructional-design theories. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 633-652.
Froiland, J. M., & Worrell, F. C. (2016). Intrinsic motivation, learning goals, engagement, and achievement in a diverse high school. Psychology in the Schools, 53(3), 321-336.
Hill, B., Bradley, D., & Williams, E. (2017). Evaluation of knowledge transfer; conceptual and practical problems of impact assessment of farming connect in Wales. Journal of Rural Studies, 49, 41-49.‏
Kratochwil, F. (2017). Constructivism. In Oxford Research Encyclopedia of Politics.
Lin, M. L. (2019). Challenges and Opportunities for Technical and Vocational Education and Training in the local communities: Education and Labour Market for Young People. Int'l J. Soc. Sci. Stud., 7, 1.
McCormick, R., & James, M. (2018). Curriculum evaluation in schools. Routledge.
Merrill, M. D. (2018). A lesson based on the component display theory. In Instructional theories in action (pp. 201-244). Routledge.
Reigeluth, C. M. (2013). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, Volume II. Routledge.
Rittle-Johnson, B., & Schneider, M. (2015). Developing conceptual and procedural knowledge of mathematics. Oxford handbook of numerical cognition, 1118-1134.
Siemens, G. (2017). Connectivism. Foundations of Learning and Instructional Design Technology.
Strohfeldt, K., & Khutoryanskaya, O. (2015). Using problem-based learning in a chemistry practical class for pharmacy students and engaging them with feedback. American journal of pharmaceutical education, 79(9), 141.
Van Merriënboer, J. J., & Kirschner, P. A. (2017). Ten steps to complex learning: A systematic approach to four-component instructional design. Routledge.