نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

جوّ و محیطی که آموزش در آن اتفاق می‌افتد، با کیفیت‌های مختلف انگیزه و یادگیری فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عوامل محیطی- اجتماعی به‌مثابه روح حاکم بر دانشگاه‌هاست. هدف این تحقیق، تدوین الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش و یادگیری مادام العمر دانشجویان پلیس بود. این تحقیق از نوع کمی- کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، در بخش کمی عبارت بودند از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین در مقاطع کاردانی و کارشناسی که 733 نفر بودند که با روش نمونه گیری طبقه‌ای تعداد 219 نفر از آنها انتخاب شدند و در بخش کیفی شامل اساتید و نخبگان می شد که به صورت هدفمند به تشکیل گروه کانونی متشکل از 10 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه اقدام شد. از ابزارهای محقق ساخته عوامل محیطی- اجتماعی مؤثر بر انگیزش تحصیلی و یادگیری، پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر(1981) و پرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل و همکاران(2010) در بخش کمی و از فرم مصاحبه نیمه - ساختاریافته در بخش کیفی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده های کمی نشان داد که متغیرهای ارتباط خانواده با دانشگاه، کاهش برنامه‌های جانبی به صورت مثبت و روابط غیر نظامی به صورت منفی، مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی کننده انگیزش تحصیلی بودند. هم چنین متغیرهای روابط غیر نظامی و سازوکارهای بازخورد، فقدان استرس و فضا جملگی به صورت مثبت مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی کننده یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بودند. بر اساس نتایج حاصل از تشکیل گروه کانونی، در حالی‌که انگیزش تحصیلی دانشجویان پلیس بیشتر متأثر از دیسیپلین نظامی است، یادگیری مادام‌العمر متأثر از سازوکار بازخورد است.

کلیدواژه‌ها

منابع
اسلاوین، رابرت ای. (2006). روانشناسی تربیتی؛ نظریه و کاربست. ترجمه: یحیی سید محمدی، 1389، تهران: نشر روان.
افضل نیا، محمدرضا. (1392). طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری. تهران: سمت.
بنتهام. سوزان. (2002). روانشناسی تربیتی. ترجمه اسماعیل بیابانگرد. (1384). تهران: رشد.
تقی پور، علی، کریمی، فاطمه زهرا، موسوی بزاز، سید مجتبی، خسروی، عنبران، زهرا و عبدالهی، محبوبه. (1393). ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی یادگیری مادام‌العمر (JeffSPLL-MS). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(11)، 988-997.
ثناگو، اکرم، جویباری، لیلا و مهرآور، فاطمه. (1391). بررسی دیدگاه گروهی از دانشجویان علوم پزشکی در خصوص جو سازمانی و محیط دانشگاهی. فصلنامه جنتاشاپیر، 3(2)، 303-309.
رابینز، استیفن. (1987). تئوری سازمان ساختار، طراحی و کاربردها. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. (1388). تهران: انتشارات صفار اشراقی.
سجادی منزه، حمیدرضا و پیرخائفی، علیرضا. (1396). اثربخشی الگوی خلاقیت‌ درمانی بر ارتقای انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(16)، 39-48.
سلطانی عربشاهی، سید کامران، بیگدلی، شعله، کوهپایه زاده، جلیل و جعفرپور، اکرم. (1392). طراحی ابزار پایا و روا برای تعیین عوامل انگیزشی مؤثر بر یادگیری دانشجویان پزشکی، بر اساس مدل انگیزشی کلر. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(4)، 241-246.
سوری، احمد، مصطفایی، فاطمه و ساعدی، علی‌محمد. (1395). تکنیک‌های کاربردی مهارت‌های روان‌شناختی- تربیتی، (ویژه افسران صف و آموزش). تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
شهسوارانی، امیرمحمد، رسول‌زاده طباطبائی، سیدکاظم، عشایری، حسن و ستاری، کلثوم. (1389). تأثیر استرس بر توجّه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری. اندیشه‌های نوین تربیتی، 6(4)، 169-194.
غلامی رزینی، محسن، غلامی، احسان و یوسف پور، پرویز. (1393). تأثیر انگیزه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پلیس. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 7(2)، 107-126.
گنجی، حمزه. (1384). روا‌ن‌شناسی عمومی. تهران: انتشارات ساوالان.
مولوی، پرویز، رستمی، خلیل،فدائی نائینی، علیرضا، محمدنیا، حسین و رسول‌زاده، بهزاد. (1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 25(1)، 53-58.
ناصح، لادن، مردانیان دهکردی، لیلا و ناصح، حامد. (1396). بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12(12)، 27-39.
نوروزی، رضا، علی، نصرتی هشی، کمال، حاتمی، مصطفی و متقی، زهره. (1394). بررسی رابطه بین جوّ دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان (ارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری، معنوی). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 14(15)، 77-100.
هرگنهان، بی ار، السون و میتو اچ. (2002). مقدمه‌ای بر نظریه‌ها‌ی یادگیری. ترجمه علی‌اکبر سیف. (1395). تهران: نشر دوران.
هومن، حیدرعلی. (1390). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
References
Castillo-Angeles, M., Calvillo-Ortiz, R., Barrows, C., & Chaikof. E.L. (2020). The Learning Environment in Surgery Clerkship: What are Faculty Perceptions? Journal of Surgical Education, 77(1): 61-68. https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2019.07.003 
Chang, Y.-S., Hu, K.-J., Chiang, C.-W. & Lugmayr, A. (2020). Applying Mobile Augmented Reality (AR) to Teach Interior Design Students in Layout Plans: Evaluation of Learning Effectiveness Based on the ARCS Model of Learning Motivation Theory. Sensors, 20, 105. http://doi:10.3390/s20010105
Flouri, E., & Buchanan, A. (2004). Early father's and mother's involvement and child's later educational outcomes. British journal of educational psychology. 74(2), 141-153. https://psycnet.apa.org/doi/10.1348/000709904773839806
Jakobsson, U. Danielsen, N., & Edgren, G. (2011). Psychometric evaluation of the Dundee ready educational environment measure: Swedish version. Medical Teacher, 33, 267-274. https://doi.org/10.3109/0142159x.2011.558540
Harter S, (1981) .A new self -report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in classroom: Motivational and informational components. Developmental Psychology, 17 (3): 300-312.
Harter S, (1980). A model of mastery motivation in children: Individual differences and developmental change, In W. A. Collins, Minnesota Symposium on child psychology, 14(pp.213-225). Hill Sdale, NJ: Erlbaum.
Kaveh, M. (2020). Motivation and Learning. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 1(1), 23-29. https://iranjournals.nlai.ir/2559/article_654750.html
Moyles, J. R. (1992). Organization for learning in the primary classroom. Buckingham: Open University press. A very interesting and practical book aimed at teachers.
Varma, R., Tiyagi, E., & Gupta, J. (2005). Determining the quality of educational climate across multiple undergraduate teaching sites using the DREEM inventory. BMC Medical Education. 5(1):8-10. https://doi:10.1186/1472-6920-5-8 
 
 استناد به این مقاله: عینی پور، جواد، حبیب زاده، اصحاب و ابراهیمی قوام، صغری. (1400). الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام‌العمر دانشجویان پلیس. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 17(61)، 7-27. doi: 10.22054/jep.2021.54693.3114
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.