نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جوّ و محیطی که آموزش در آن اتفاق می‌افتد، با کیفیت‌های مختلف انگیزه و یادگیری فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عوامل محیطی- اجتماعی به‌مثابه روح حاکم بر دانشگاه‌هاست. هدف این تحقیق، تدوین الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش و یادگیری مادام العمر دانشجویان پلیس بود. این تحقیق از نوع کمی- کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، در بخش کمی عبارت بودند از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین در مقاطع کاردانی و کارشناسی که 733 نفر بودند که با روش نمونه گیری طبقه‌ای تعداد 219 نفر از آنها انتخاب شدند و در بخش کیفی شامل اساتید و نخبگان می شد که به صورت هدفمند به تشکیل گروه کانونی متشکل از 10 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه اقدام شد. از ابزارهای محقق ساخته عوامل محیطی- اجتماعی مؤثر بر انگیزش تحصیلی و یادگیری، پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر(1981) و پرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل و همکاران(2010) در بخش کمی و از فرم مصاحبه نیمه - ساختاریافته در بخش کیفی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده های کمی نشان داد که متغیرهای ارتباط خانواده با دانشگاه، کاهش برنامه‌های جانبی به صورت مثبت و روابط غیر نظامی به صورت منفی، مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی کننده انگیزش تحصیلی بودند. هم چنین متغیرهای روابط غیر نظامی و سازوکارهای بازخورد، فقدان استرس و فضا جملگی به صورت مثبت مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی کننده یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بودند. بر اساس نتایج حاصل از تشکیل گروه کانونی، در حالی‌که انگیزش تحصیلی دانشجویان پلیس بیشتر متأثر از دیسیپلین نظامی است، یادگیری مادام‌العمر متأثر از سازوکار بازخورد است.

کلیدواژه‌ها