ساخت و رواسازی پرسشنامه یاری‌گری

ریحانه رحیمی؛ شیرین رشیدی

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 152-178

https://doi.org/10.22054/jep.2024.74024.3852

چکیده
  یاری­گری که یکی از انواع رفتار جامعه­پسند است به اقدام یا فعالیت دواطلبانه­ای اشاره دارد که فرد در جهت کمک به دیگران بدون داشتن هرگونه چشم داشت یا انتظاری نشان می­دهد. در این پژوهش هدف ساخت ابزاری روا و پایا جهت اندازه­گیری سازه یاری­گری بود. پرسشنامه یاری­گری براساس مطالعه پیشینه توسط پژوهشگران طراحی و با نظر متخصصین ...  بیشتر