مدل درخواست بازخورد و تجدیدنظر در تصمیم بر اساس نگرش دانشجویان دکتری نسبت به بازخوردهای ارائه شده در مورد نوشتار و گروه علمی

مرتضی طاهری؛ جلیل یونسی

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 44-66

چکیده
  این مطالعه با هدف آگاهی از ادراک و نگرش دانشجویان دکتری نسبت به ویژگی‌های متفاوت بازخوردهایی که در مورد نگارش علمی دریافت می‌کنند و رابطه آن با ویژگی‌های متفاوت بازخورد دهنده و چگونگی تجدید نظر آن‌ها در تصمیم‌هایشان تحت تأثیر این عوامل و سایر عوامل مرتبط صورت گرفت. روش: بر مبنای طرح همبستگی و اجرای پرسشنامه، داده‌ها از 165 دانشجوی ...  بیشتر