پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آنها

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 157-193

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52371.2993

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آن بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بود. در مجموع 23 مقاله در حوزه کرونا مندرج در بانک‌های اطلاعاتیPubMed, Scopus،SID،Google Scholar ،Science Direct ، Civilica بررسی و تحلیل شدند. یافته‌ها بیانگر این بود که دانش‌‌آموزان در نتیجه بیماری کرونا و قرنطینه، ...  بیشتر