اثربخشی آموزش صلح بر روابط بین‌فردی و انگیزه‌تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه

لیلا زمانی کوخالو؛ مژگان سپاه منصور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.57790.3232

چکیده
  این پژوهش با هدف، تعیین اثربخشی آموزش صلح، بر روابط بین‌فردی وانگیزه‌تحصیلی دانش‌آموزان، به‌روش نیمه‌تجربی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با در نظرگرفتن گروه کنترل وپیگیری یک‌ماهه انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش، کلیه دانش-آموزان دختر دوره‌ اول متوسطه منطقه 19، آموزش وپرورش شهرتهران ، درسال‌تحصیلی 99-98 ، به تعداد بالغ بر5901 نفر بود. ...  بیشتر