تحلیل کانونی رابطۀ بین امنیت در مدرسه و مشارکت فعّال در آن

محمدحسین خانی؛ عنایت اله زمانپور؛ سیده خدیجه مرادیان گیزه رود

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 207-221

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7767

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ امنیت در مدرسه با مشارکت فعّال در آن صورت پذیرفت؛ بدین­صورت که 322 نفر از کلیۀ دانش‏آموزان دبیرستان­های دولتی در شهر ری با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس‏های اصلاح­شدۀ امنیت در مدرسه اسکیبا، سیمون، پترسون و فورد (2006) و مشارکت فعّال وانگ، ویلت و اسکلتس (2011) پاسخ دادند. داده‏ها ...  بیشتر