مطالعۀ برنامه‌های آموزشی رشته کتابداری و اطّلاع‏رسانی برای بازنگری برنامه درسی دانشگاه علّامه طباطبائی در مقطع کارشناسی

علی جلالی دیزجی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 25-60

چکیده
  آموزش دانشگاهی از الزامات رشته کتابداری و اطّلاع‏رسانی برای تربیت نیروی انسانی ماهر مراکز اطّلاع‏رسانی است. تحقیق حاضر در پی مطالعه برنامه درسی رشته برای بازنگری و تغییر در دروس تخصّصی اجباری و اختیاری برنامه آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در دوره کارشناسی است. مطالعه به روش اسنادی و توصیفی با مطالعه و مشاهده منابع، اسناد و مدارک ...  بیشتر