تدوین بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن در افزایش خودتنظیمی با تاکید بر نقش واسطه‌ای بازداری

زهرا بهاری؛ علیرضا کیامنش؛ محمد حسین عبداللهی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 315-337

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.53542.3054

چکیده
  خودتنظیمی دانش‌آموزان را قادر می سازد تا به روشی هدفمند افکار، احساسات و رفتارهای خویش را هدایت کنند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای سطح خودتنظیمی از طریق آموزش کارکردهای اجرایی بود که بر نقش واسطه‌ای بازداری تاکید می کرد زیراکه بازداری نوعی خودهشیاری است که می تواند خودتنظیمی را به همراه داشته باشد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ ...  بیشتر