بررسی ساختارهای تربیتی و فیزیولوژیکی بحران کرونا در صنعت ورزش

پرستو صفانیا؛ امیر محمد صفانیا؛ هانیه آریادوست

دوره 16، شماره 55 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.52607.3009

چکیده
  امروزه جهان درحال مقابله با بحران کرونا و تغییرات ایجاد شده توسط آن است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ساختار تربیتی و فیزیولوژیکی بحران کرونا در صنعت ورزش است. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است و منابع بر اساس ارتباط مفهومی با موضوع مورد نظر جمع آوری شده‌اند. مطالعات صورت گرفته در این حوزه نشان داد، با شیوع ...  بیشتر