اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی

عسگر چوبداری؛ حمید علیزاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ محمد عسگری

دوره 15، شماره 53 ، آذر 1398، ، صفحه 13-29

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.48756.2846

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل به همراه پیگیری بود. جامعه پژوهش کلیه دانش‌آموزان با آسیب بینایی مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر