نورون های آیینه ای و یادگیریِ مشاهده ای

علی اکبر سیف؛ فرحناز کیان ارثی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1389، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6028

چکیده
  در گذشته، رابطۀ بین نظریه های سنتی یادگیری در روان شناسی و نظریه های نوروفیزیولوژی رابطۀ نزدیکی نبود. اما به تازگی یافته های نو در علوم عصب شناسی برای پدیده های یادگیریِ گاه پیچیده، مانند یادگیری مشاهده ای، مکانیسم های عصبی نسبتاً ساده ای کشف کرده اند که یکی از آنها نورون های آیینه ای است. این نورون ها نشان می دهند که مغز چگونه فعالیتی ...  بیشتر