روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت

محمد باقر مجیدیان فرد؛ مژگان محمدی مهر؛ مرتضی نجیمی

دوره 14، شماره 50 ، بهمن 1397، ، صفحه 155-169

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.37802.2503

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی بر اساس، سبک‌های یادگیری و میانجیگری فراشناخت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بود.این مطالعه به روش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. شرکت کنندگان شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بودند؛ نمونه‌گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ای انجام گرفت. ابزار گردآوری ...  بیشتر