در جستجوی درک روابط معنادار میان کارکردها و توانمند سازی روان شناختی سازمان مدرسه

فیروز افشارفر؛ عباس عباسپور

دوره 7، شماره 20 ، شهریور 1390، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6035

چکیده
  این پژوهش براساس نظریه اسپریترز (1995، 1996) و با هدف بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارکردهای روان شناختی سازمان مدرسه و توانمندسازی روان شناختی انجام شد. تعداد 250 نفر از مدیران مدارس متوسطۀ دخترانه و پسرانه شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت بود از دو پرسشنامۀ: پرسشنامۀ اول ناظر بر سنجش توانمند سازی روان شناختی (اسپریترز، ...  بیشتر